5 SID.ir | مهارت هاي مديريت تنوع فرهنگي پاسخي به مطالبات دانش آموزان اقليت هاي قومي و مذهبي

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

مهارت هاي مديريت تنوع فرهنگي پاسخي به مطالبات دانش آموزان اقليت هاي قومي و مذهبي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان، خوراسگان
 
چکیده: 

هدف از اين پژوهش، مطالعه «نقش بکارگيري مهارت هاي مديريت تنوع فرهنگي (تنوع قومي-نژادي و تنوع ديني-مذهبي) مديران دبيرستان هاي شهر شاهين شهر در ارتقاي سطح مشارکت اجتماعي دانش آموزان اقليت قومي و مذهبي در سال تحصيلي 89-1388» بود. روش پژوهش توصيفي- همبستگي و نمونه آماري 384 دانش آموز پسر و دختر و 54 مدير و معاون از دبيرستان هاي شهر شاهين شهر در سال تحصيلي 89-1388 بود که به روش نمونه گيري طبقه اي و متناسب با حجم از بين 7982 دانش آموز و 110 مدير و معاون انتخاب شدند. ابزار اندازه گيري در اين پژوهش پرسشنامه محقق ساخته مهارت هاي مديريت تنوع فرهنگي در دو بخش جمعيت شناختي و متغيرهاي مورد آزمون مشتمل بر 72 پرسش بسته پاسخ براي مديران و پرسشنامه محقق ساخته مشارکت اجتماعي دانش آموزان، شامل دو بخش جمعيت شناختي و متغيرهاي مورد آزمون مشتمل بر 25 پرسش بسته پاسخ طرح ريزي گرديد. پايايي پرسشنامه ها با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ (0.93) براي پرسشنامه مهارت هاي مديريت تنوع فرهنگي و (0.83) براي پرسشنامه مشارکت اجتماعي بدست آمد. نتايج پژوهش نشان دادند که مقدار مشارکت اجتماعي دانش آموزان اقليت هاي قومي کم تر از دانش آموزان فارس و مقدار مشارکت اجتماعي دانش آموزان اقليت هاي ديني کم تر از دانش آموزان مسلمان شيعه بود. ميانگين مشارکت اجتماعي دانش آموزان بر حسب مقدار بکارگيري مهارت هاي مديريت تنوع ديني- مذهبي و بر حسب مقدار بکارگيري مهارت هاي مديريت تنوع قومي- نژادي مديران، متفاوت و معنادار بود

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 180
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی