برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1390 , دوره  5 , شماره  20 ; از صفحه 53 تا صفحه 65 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي واكنش ژنوتيپ هاي جديد گندم نان به آبياري تكميلي از نظر عملكرد دانه و برخي صفات زراعي و فيزيولوژيكي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میانه
 
چکیده: 

به منظور بررسي اثر آبياري تكميلي بر عملكرد دانه 20 لاين و رقم پيشرفته گندم ديم انتخابي از جمعيت Azar2/78Zhong291، اين پژوهش در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در 3 تکرار در ايستگاه تحقيقات كشاورزي ديم مراغه درسال زراعي 1378-88 اجرا گرديد. نتايج حاصل از تجزيه واريانس نشان داد که اختلاف بين ژنوتيپ ها از نظر صفات طول غلاف برگ پرچم، تعداد سنبلچه بارور، تعداد سنبلچه غيربارور، تعداد دانه در سنبله اصلي، وزن دانه در سنبله اصلي، وزن هزار دانه، تعداد روز تا ظهور سنبله، تعداد روز تا رسيدگي فيزيولوژيکي، شاخص برداشت و عملکرد دانه در سطح احتمال يک درصد و صفات طول سنبله و وزن خشک پدانکل در سطح احتمال5 درصد معني دار و صفات تعداد پنجه بارور، ارتفاع بوته، طول پدانکل، وزن خشک سنبله و عملکرد بيولوژيک غير معني دار بودند. بر اساس نتايج، تنوع ژنتيکي کافي در بين لاين هاي گندم براي اغلب صفات وجود داشت. نتايج نشان داد كه لاين هاي شماره 16و 4 به ترتيب با 3680 و 3400 کيلوگرم در هکتار نسبت به شاهد از برتري معني داري برخوردار بودند. اين لاين ها نسبت به رقم شاهد آذر 2 تحت آبياري تکميلي 810 الي 1090 کيلوگرم در هکتار عملکرد دانه بيشتري توليد کردند. بر اساس نتايج صفات طول غلاف برگ پرچم، تعداد دانه در سنبله، وزن دانه در سنبله، تعداد پنجه و شاخص برداشت با عملکرد دانه همبستگي مثبت و معني دار و صفت تعداد پنجه غيربارور با عملکرد دانه رابطه منفي و معني داري داشتند. نتايج تجزيه عليت نشان داد که صفات طول غلاف برگ پرچم، تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه داراي بيشترين اثر مستقيم بر عملکرد دانه بودند و تاريخ رسيدگي فيزيولوژيکي اثر مستقيم منفي بر عملکرد دانه داشت. در مجموع، بر اساس صفات مختلف و عملكرد دانه لاين شماره (Azar2/78Zhong291-53) 16 مناسب ترين لاين براي آبياري تكميلي انتخاب گرديد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 78 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی