برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي سبک رهبري خلاق مسوولان هيات هاي ورزشي استان قم با توجه به سه ديدگاه رهبري تحول گرا، عمل گرا و مردم مدار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

تحقيق حاضر سبک رهبري خلاق مديران هيات هاي ورزشي استان قم را با توجه به سه ديدگاه رهبري تحول گرا، عمل گرا و مردم مدار را مورد بررسي قرار داده است. از بين 35هيات، نواب رئيس و دبيران 33 هيات ورزشي (n=63) دو پرسش نامه ويژگي هاي فردي و پرسش نامه سبک رهبري خلاق (CLQ) را تکميل کردند. پرسش نامه CLQ شامل 20 سوال بود که 3 بعد سبک رهبري شامل سبک عمل گرا، تحول گرا و مردم مدار را اندازه گيري کرده است. پايايي پرسش نامه با استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ a=0.97 به دست آمد. براي تجزيه و تحليل داده ها، آزمون هاي کلموگروف اسميرنوف، يومان ويتني و کروسکال واليس در سطح معني داري P£0.05 به کار گرفته شد.
نتايج نشان داد تفاوت معني داري بين هر سه سبک رهبري خلاق بر اساس جنسيت مسوولان هيات هاي ورزشي (P£0.05 و 0.51-=Z) وجود داشت. همچنين به طور مجزا تفاوت معني داري بين سبک رهبري خلاق تحول گرا بر اساس جنسيت مسوولان ( P£0.01و 0.48-=Z)، بين سبک رهبري خلاق عمل گرا بر اساس جنسيت مسوولان (P£0.05 و 0.64-=Z) و تفاوت معني داري بين سبک رهبري خلاق مردم مدار بر اساس جنسيت مسوولان (0.01?P و Z=-0.41) وجود داشت. همچنين تفاوت معني داري بين هر سه سبک رهبري خلاق بر اساس سمت مسوولان هيات هاي ورزشي (P£0.05 و Z=-0.60) و به طور مجزا تفاوت معني داري بين سبک رهبري خلاق تحول گرا بر اساس سمت مسوولان (0.05?P و Z=-0.44) و تفاوت معني داري بين سبک رهبري خلاق مردم مدار بر اساس سمت مسوولان (P£0.05 و Z=-0.60) وجود داشت. ولي بين سبک رهبري خلاق عمل گرا بر اساس سمت مسوولان (P£0.05 و -0.78=Z) تفاوت معني داري وجود نداشت. از طرفي ديگر، تفاوت معني داري بين هر سه سبک رهبري خلاق بر اساس وضعيت استخدامي مسوولان هيات هاي ورزشي (P£0.05 و 9.41=X2) و تفاوت معني داري بين هر سه سبک رهبري خلاق بر اساس سابقه فعاليت مسوولان هيات هاي ورزشي (P£0.01 و X2=13.25) وجود داشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 88
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی