5 SID.ir | اهميت تدوين رژيم درماني آمينوفيلين تزريقي، براساس متغيرهاي فارماكوكينتيكي، در بيماران بستري در بخش مراقبتهاي ويژه
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

اهميت تدوين رژيم درماني آمينوفيلين تزريقي، براساس متغيرهاي فارماكوكينتيكي، در بيماران بستري در بخش مراقبتهاي ويژه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

آمينوفيلين مصارف درماني مختلفي در مراقبتهاي ويژه دارد. پنجره درماني دارو پايين بوده و تعدادي از داروها و بيماريها متابوليسم آن را تحت تاثير قرار مي دهند. محدوده غلظت خوني مناسب جهت اثربخشي دارو و نيز جلوگيري از عوارض ناشي از آن 15-5 mg/Lمي باشد. اين تحقيق آينده نگر تصادفي از نوع Cross-sectional بوده و به منظور ارزيابي نحوه تجويز و تعيين ويژگيهاي فارماكوكينتيكي آمينوفيلين انجام شده است. 21 بيمار بستري در بخش مراقبتهاي ويژه كه شرايط ورود به تحقيق را داشته و انفوزيون آمينوفيلين دريافت مي كردند، وارد مطالعه شدند. 11 بيمار زن و 10 بيمار مرد بوده و ميانگين سني آنها 50 سال بود. غلظت سرمي تئوفيلين با استفاده از دستگاه HPLC اندازه گيري شد. در 38% از بيماران غلظت دارو كمتر از 5mg/L بود. جهت آناليز آماري و مقايسه اي رابطه همبستگي بين متغيرهاي فارماكوكينتيكي بيماران ما با بيماران غيرايراني، از نرم افزار SPSS استفاده شد.
بين كليرانس تئوفيلين و سن بيماران (P=0.115) و (r=0.35) و نيز كليرانس و طول مدت بستري درICU و (r=-0.11,P=0.62) رابطه معني داري ديده نشد. هيچگونه ارتباطي بين كليرانس تئوفيلين در بيماران مورد مطالعه ما(1.6L/hr)  کليرانس حاصل از مطالعات جمعيتي ذكر شده در مقالات (2.5L/hr) كه معادل0.04L/Kg/hr  مي باشد، به دست نيامدP=0.788) و (r=0.063. همچنين در آناليز همبستگي پيرسون بين غلظت سرمي تئوفيلين در جمعيت مورد مطالعه (5.9mg/L)  ا غلظت حاصل از مطالعات جمعيتي(3.3mg/L)  نيز ارتباط معني داري ديده نشد P=0.32) و( r=0.0.
به طور كلي نتايج حال از اين تحقيق نشان داد كه اندازه گيري مستمر سطح سرمي تئوفيلين حاصل از اين تحقيق نشان داد كه اندازه گيري مستمر سطح سرمي تئوفيلين جهت تعيين دوز درماني مناسب در بيماران دريافت كننده تئوفيلين يا فرآورده هاي آن ضروري بوده و يافته هاي حال از مطالعات فارماكوكنتيك جمعيتي موجود در مقالات كه از نژادهاي غيرايراني به دست آمده، حداقل در بيماران بستري در بخش مراقبتهاي ويژه قابل قبول نبوده و در صورت استفاده از آن، دوز اين دارو بيش از مقدار لازم برآورد شده تو مي تواند منجر به عوارض جدي و افزايش طول مدت بستري بيماران در بخش مراقبتهاي ويژه گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 140
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی