1 SID.ir | بررسي ميزان اثربخشي مدل تركيبي آموزش برمبناي تظاهرات باليني بردانش و مقايسه كارآيي آن نسبت به مدل متداول آموزشي بر نگرش دانشجويان پزشكي (مطالعه مقدماتي)
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

بررسي ميزان اثربخشي مدل تركيبي آموزش برمبناي تظاهرات باليني بردانش و مقايسه كارآيي آن نسبت به مدل متداول آموزشي بر نگرش دانشجويان پزشكي (مطالعه مقدماتي)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

برخي صاحب نظران معتقدند اثر بخشي تركيب آموزش بر مبناي مسئله (PBL) و آموزش به مبناي سخنراني از هر يك از دو روش فوق به تنهايي بيشتر است. در اين مطالعه كارآيي مدل تركيبي و سنتي بر نگرش دانشجويان نسبت به آموزش مقايسه و اثر بخشي مدل تركيبي بر دانش باليني دانشجويان بررسي شد.
مطالعه اول (1376) با 12 دانشجوي انتخاب شده به روش تصادفي به شكل نيمه تجربي و با ارزشيابي به كمك رايانه صورت گرفت. مطالعه دوم (1380) به صورت تجربي در بخش غدد دو بيمارستان دانشگاه علوم پزشكي تهران انجام شد. دانشجويان به روش تصادفي ساده نمونه گيري و به مدت دو هفته همزمان در دو گروه شاهد و مداخله آموزش ديدند. آموزش به روش متداول (8 دانشجو) توسط اساتيد و دستياران و در گروه تجربه (10 دانشجو) آموزش تئوريك توسط مربيان تربيت شده (2 پزشك عمومي) در كنار آموزش درمانگاهي و راندها توسط اساتيد صورت گرفت. نگرش دانشجويان در ابتدا و انتهاي دوره با پرسشنامه سنجش نگرش، ارزيابي شد.
در مطالعه اول آزمون رايانه اي پايان دوره تفاوت معني داري در ميزان دانش نسبت به آزمون ابتداي دوره نشان داد (ميانگين نمره گروه قبل و بعد از مداخله به ترتيب 54.1 و 81.8 بود (P<0.001).
در مطالعه دوم ميانگين نمره نگرش گروه شاهد، قبل و پس از مداخله به ترتيب 2.29و2.23 و در گروه تجربه به ترتيب 2.41و3.66 بود. افزايش در گروه تجربه معني دار بود (P=0.005) در حالي كه در گروه شاهد چنين نبود. در مقايسه دو گروه از لحاظ ارتقاي نگرش دانشجويان در مدل تركيبي 4 برابر (فاصله اطمينان 95% بين 1.69 تا 21.26) موثرتر از مدل سنتي عمل كرده بود.
نتايج نشان داد استفاده از پزشكان عمومي دوره ديده براي مربيگري به روش تركيبي در كنار اساتيد، منجر به افزايش رضايتمندي و احتمالا دانش باليني دانشجويان مي شود.

 
کلید واژه: 


 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 112
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی