برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تحليل عاملهاي تنيدگي شغلي دبيران تربيت بدني مدرسه هاي متوسطه شهر تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

هدف از انجام اين پژوهش، شناسايي و تحليل عاملهاي تنش زا در محيط كاري دبيران تربيت بدني بود. جامعه آماري اين تحقيق را 982 نفر از دبيران تربيت بدني مدرسه هاي متوسطه شهر تهران تشكيل دادند. از ميان آنها، 300 نفر به روش نمونه گيري "تصادفي سهميه اي" به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. روش تحقيق، "توصيفي" از نوع "پيمايشي" و ابزار مورد استفاده اندازهگيري، پرسشنامه خود ساخته است كه اعتبار آن به روش آلفاي كرونباخ و بازآزمايي مجدد تعيين شده است. نظريه كيفي بودن اطلاعات و داده هاي حاصله، از آزمونهاي ناپارامتري ضريب همبستگي اسپيرمن، آزمون كروسكال واليس و ويل كاكسو استفاده شدند و اين نتايج به دست آمد: بين تنيدگي شغلي سازماني و تنيدگي شغل مديريتي در بيران، رابطه معني داري مشاهده (P>0.01). بين تنيدگي شغلي سازماني و تنيدگي شغلي مديريتي، تفاوت معني داري مشاهده شد (P>0.0001). بين سن و سابقه كار دبيران، با سه حالت تنيدگيهاي شغلي، تفاوت معني داري مشاهده نشد (P>0.05). بين وضعيت تأهل، رشته تحصيلي، ميزان تحصيلات، وضعيت استخدامي و جنسيت دبيران، با سه حالت تنيدگيهاي شغلي، تفاوت معني داري مشاهده شد (P>0.0001). بين متغيرهاي مشكلات رفتاري دانش آموزان، ناكافي بودن تغذيه دانش آموزان؛ ناكافي بودن تغذيه دانش آموزان؛ نبودن فضاي ورزشي سرپوشيده در مدرسه ها؛ درجه سختي كار و فرسودگي جسماني دبيران؛ ضرورت تعويض لباس در حين تدريس؛ پايين بودن ضربت درس تربيت بدني؛ همكاري نداشتن معلمان ساير درسها؛ جو و فرهنگ سازماني، با سه حالت تنيدگي شغلي دبيران رابطه معني داري مشاهده شد (P>0.01).

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 110
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی