برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط فشار خون با غلظت سرمي ويتامين D، كلسيم و PTH در افراد 40 ساله و بالاتر جمعيت شرق تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهید بهشتی
 
چکیده: 

مقدمه: متوسط فشار خون سيستوليك و دياستوليك و شيوع فشار خون بالا در سراسر جهان متفاوت است. علت اين اختلاف بيشتر به تغذيه نژادي نسبت داده مي شود؛ همچنين اثر فاكتورهاي ديگر همانند وضعيت كلسيم، ويتامين D و PTH را در اين زمينه محتمل دانسته اند. هدف از اين مطالعه، مشخص كردن ارتباط احتمالي بين سطح سرمي 25 هيدروكسي ويتامين D و فشار خون و همچنين ارتباط بين كلسيم سرم، كلسيم دريافتي و PTH با فشار خون در شرق تهران است.
مواد و روش ها: در اين مطالعه مقطعي، 251 فرد 40 ساله و بالاتر شامل 123 نفر با غلظت سرمي ويتامين D پايين (كمتر يا مساوي 20ng/mL) و 128 نفر با ويتامين D طبيعي (بالاتر از 20ng/mL) از نمونه هاي طرح قند و ليپيد تهران (TLGS) به صورت تصادفي انتخاب شدند. خصوصيات فردي و دموگرافيك هر نمونه توسط يك پزشك آموزش ديده، ثبت و معاينه باليني انجام شد. فشار خون سيستوليك بالاتر يا مساوي 140mmHg و فشار خون دياستوليك بالاتر يا مساوي 90mmHg پرفشاري خون محسوب شد. ارزيابي تغذيه براساس يادامد 72 ساعته صورت پذيرفت و بخش مربوط به ميزان دريافت كلسيم و فيبر مورد استفاده قرار گرفت. نسبت انرژي دريافتي به متابوليسم پايه (EI:BMR) براي هر فرد محاسبه شد و كم گزارش دهي و بيش گزارش دهي به ترتيب به صورت EI:BMR كمتر از 1.35 و بيشتر يا مساوي 2.4 تعريف شد. هنگام مقايسه ميزان كلسيم دريافتي بين دو گروه با فشار خون بالا و طبيعي و همچنين هنگام بررسي ارتباط بين كلسيم دريافتي و فشار خون، افراد كم گزارش ده و بيش گزارش ده از مطالعه خارج شدند. جهت آناليز داده ها از آزمون t و ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد.
يافته ها: محدوده سني افراد 72 - 40 ساله و ميانگين 50±8 سال بود. گروه مورد مطالعه شامل 136 مرد و 115 زن بود. ميانگين سن، BMI، دور كمر، ميزان قند، كلسترول، تري گليسريد،LDL، كلسيم، فسفر، PTH، آلبومين خون و ميزان فيبر و كلسيم دريافتي بين دو گروه با ويتامين D طبيعي و پايين، اختلاف معني دار نداشت. 57 نفر (22.7%) ازكل افراد مورد بررسي فشار خون بالا داشتند. در دو گروه با فشار خون بالا و طبيعي، غلظت كلسيم،PTH  و ويتامين D سرم تفاوت معني دار نداشت. بعد از خروج افراد كم گزارش ده و بيش گزارش ده و همچنين حذف اثر فيبر، كلسيم دريافتي نيز در دو گروه تفاوت معني دار نداشت. در اين مطالعه ارتباط بين PTH و كلسيم سرم با فشار خون معني دار نبود و ارتباط معني دار بين ويتامين D و فشار خون سيستوليك، دياستوليك و فشار خون متوسط شرياني نيز ديده نشد.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه بين فشار خون و غلظت سرمي 25- هيدروكسي ويتامينD، كلسيم،PTH  و كلسيم دريافتي در افراد 40 ساله و بالاتر ارتباطي وجود ندارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 291
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی