5 SID.ir | بررسي تاثير تجويز مورفين محيطي بر انسولين، لپتين و TNF-alpha سرم رات هاي چاق شده با رژيم پر انرژي
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير تجويز مورفين محيطي بر انسولين، لپتين و TNF-alpha سرم رات هاي چاق شده با رژيم پر انرژي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، اوین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پزشکی، گروه بیوشیمی
 
چکیده: 

مقدمه: تاثيرات گليسميك اوپيوئيدها در انسان و مدل هاي حيواني و نيز نقش اوپيوئيدهاي اندوژن در سبب شناسي چاقي مورد بحث است. در اين مطالعه براي اولين بار به اثر اوپيوئيدها بر لپتين و TNF-alpha مترشحه از اديپوسيت ها كه در علت شناسي چاقي و مقاومت به انسولين نقش مهمي دارند، پرداخته شده است.
مواد و روشها: به مدت 18 هفته 30 رات رژيم غذايي پرانرژي و 10 رات به عنوان شاهد اول رژيم معمول تغذيه جوندگان را دريافت كردند. پس از پايان 18 هفته از گروه تحت رژيم پرانرژي، رات هايي كه وزني بيش از دو برابر انحراف معيار وزن ميانگين گروه شاهد داشند، به عنوان نمونه چاق انتخاب شدند. 14 حيوان چاق به دو گروه 7 تايي تقسيم شدند: گروه مورد پس از بيهوشي با اتر تحت تزريق 10mg/kg مورفين زير جلدي و گروه شاهد دوم نيز به همين ترتيب تحت تزريق سالين هم حجم با دارو در گروه مورد، قرار گرفتند. نمونه گيري از ناحيه قلب حيوان در زمان هاي صفر (بلافاصله قبل از تزريق)، 30، 60 و 120 دقيقه پس از تزريق انجام گرفت. TNF-α، انسولين، لپتين سرم، اسيدهاي چرب آزاد و گلوكز سرم اندازه گيري شد.
يافته ها: نتايج تحقيق نشان داد كه انسولين سرم گروه مورد 30 دقيقه پس از تزريق نسبت به شاهد افزايش معني دار داشت (P<0.05). لپتين سرم گروه مورد 60 دقيقه پس از تزريق نسبت به كنترل كاهش معني داري نشان داد (P<0.05). TNF-α سرم در گروه مورد پس از 30 دقيقه كاهش معني داري نشان داد (P<0.05). سطح سرمي اسيدهاي چرب آزاد در گروه كنترل 30 دقيقه پس از تزريق افزايش معني داري نشان داد (P<0.05) كه تا پايان 120 دقيقه نيز همچنان ادامه يافت. گلوكز سرم اگر چه در گروه مورد اندكي كاهش نسبت به شاهد نشان مي داد، اين كاهش معني دار نبود.
نتيجه گيري: مورفين در اين مطالعه احتمالا با كاهش فعاليت سيستم سمپاتيك در بافت هاي محيطي باعث خنثي شدن اثر آلفا آدرنوسپتورها بر روي غشاي اديپوسيت ها گرديده، سبب افزايش cAMP داخل اديپوسيت ها مي شود و اين افزايش cAMP باعث افزايش ليپوليز و توليد اسيدهاي چرب و سركوب توليد لپتين و TNF-α مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 128
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی