برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

رابطه‌ بين هوش هيجاني و مهارت ‌هاي ارتباطي کتابداران کتابخانه ‌هاي دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: قابليت ‌هاي مربوط به هوش هيجاني در دهه ‌هاي اخير، توجه بسياري از سازمان ‌ها و پژوهشگران را به خود جلب کرده است. هوش هيجاني زمينه ‌اي مناسب براي ساختن محيطي مطلوب براي برقراري ارتباط موثر مي ‌باشد، تا به وسيله‌ آن، مراجعين بتوانند آزادانه نيازهاي اطلاعاتي خود را براي کسب حمايت از سوي کتابداران مطرح کنند. هدف از اين مطالعه، تعيين رابطه‌ بين هوش هيجاني و مهارت‌ هاي ارتباطي کتابداران کتابخانه ‌هاي دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکي اصفهان در سال 1389 بود.
روش بررسي: روش پژوهش، توصيفي همبستگي و ابزار گردآوري اطلاعات، پرسشنامه ‌هاي استاندارد مهارت ‌هاي ارتباطي
Queendom و هوش هيجاني شرينک (Shrink Emotional Intelligence) بود. جامعه‌ آماري شامل 117 نفر کتابدار کتابخانه‌ هاي دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکي اصفهان در سال 1389 و روش نمونه ‌گيري سر‌شماري بود. روايي پرسشنامه‌ ها از روش محتوايي و صوري و پايايي آنها با استفاده از محاسبه‌ ضريبCronbach's alpha  به ترتيب برابر 0.86 و 0.92 تاييد گرديد. روش گردآوري داده ‌ها، به شکل مراجعه‌ حضوري و تجزيه و تحليل داده‌ ها با استفاده از نرم ‌افزار SPSS، در دو سطح آمار توصيفي (درصد ميانگين و انحراف معيار) و استنباطي (آزمون‌ هاي ضريب همبستگي Pearson و آزمون t تک متغيره) صورت گرفت.
يافته ‌ها: ميانگين هوش هيجاني و مولفه ‌هاي مربوط به آن در دانشگاه‌ هاي اصفهان و علوم پزشکي اصفهان کمتر از سطح متوسط بود، اما مولفه‌ خودانگيزي در کتابداران دانشگاه اصفهان بيشتر از سطح متوسط بود. ميانگين کليه‌ ابعاد مهارت ‌هاي ارتباطي در دانشگاه ‌هاي اصفهان و علوم پزشکي اصفهان بيشتر از سطح متوسط بود. همچنين بين هوش هيجاني و مهارت ‌هاي ارتباطي کتابداران در دانشگاه اصفهان (
sig<0.001 و r=0.525) و در دانشگاه علوم پزشکي اصفهان (sig<0.001 و r=0.515) ارتباط مثبت و معني ‌داري وجود داشت.
نتيجه ‌گيري: بين هوش هيجاني و مهارت‌ هاي ارتباطي ارتباط مثبت و معني‌ داري وجود داشت؛ يعني هوش هيجاني بالاي کتابداران، منجر به برقراري ارتباط مناسب با مراجعين شده بود. کتابداري، که توانايي ‌هاي لازم براي هوش هيجاني را در اختيار داشته باشد، خدمات را به گونه ‌اي عرضه مي ‌کند که موجب رضايت‌ مندي بيشتر از سوي مراجعين شود. پس مي ‌توان نتيجه گرفت که يکي از مولفه ‌هاي اساسي برقراري ارتباط مناسب کتابداران با مراجعين، برخورداري از سطح مطلوب هوش هيجاني مي ‌باشد، که مي ‌توان از طريق برگزاري دوره‌ هاي تخصصي، ميزان آن را در کتابداران بهبود بخشيد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 210
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی