برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1390 , دوره  10 , شماره  2 ; از صفحه 197 تا صفحه 204 .
 
عنوان مقاله: 

آگاهي، نگرش و عملکرد مادران شهر اراک در زمينه مصرف خودسرانه داروها

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* اراک، سردشت، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اراک، بال آبی، طبقه دوم
 
چکیده: 

داروي بدون عارضه وجود ندارد و مصرف خود سرانه و بدون نسخه دارو مي تواند مشکلات متعددي را ايجاد نمايد. از اين رو، مطالعه حاضر با هدف تعيين آگاهي، نگرش و عملکرد مادران شهر اراک در زمينه مصرف خودسرانه داروها انجام شده است.
اين مطالعه از نوع مقطعي بوده و بر روي 300 نفر از مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر اراک اجرا شده است. اطلاعات به کمک پرسشنامه و چک ليست، جمع آوري گرديده و براي تجزيه و تحليل يافته ها از آزمون هاي آماري مجذور کاي، تحليل واريانس و ضريب همبستگي پيرسون با سطح معني داري
 P<0.05استفاده شده است.
يافته هاي اين پژوهش نشان داد که ميانگين سني مادران
34.5±6.6 سال و ميزان آگاهي آنها در خصوص مصرف صحيح داروها در  61.2درصد از موارد ضعيف، در 28.6 درصد متوسط و در 10.2 درصد خوب بود. از نظر نگرش نسبت عدم خود درماني 15.2 درصد از شرکت کنندگان ضعيف، 48.5 درصد متوسط و 36.3 درصد خوب بود. عملکرد مادران در زمينه مصرف خودسرانه داروها نيز به طور متوسط 56.5 درصد نشان داده شد. همچنين بين آگاهي و عملکرد در زمينه مصرف خودسرانه داروها و بين شغل و تحصيلات مادران با مصرف خودسرانه دارو ارتباط معنادار برقرار بود ( P<0.01و P<0.02).
نتايج اين مطالعه نشان مي دهد که شيوع خود درماني در مادران مورد بررسي بالا بوده و در نتيجه لازم است برنامه اي جهت تغيير در نگرش و عادات آنها در مراجعه به پزشک هنگام بيماري، تدوين و اجرا گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 128 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی