برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مطالعه اپيدميولوژيک بيماري سل و شاخص هاي ارزيابي آن در شهرستان دزفول طي سالهاي (1383-1378)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: خدمات بهداشتي در تمامي جهان نمي تواند بدون توجه به امر کنترل بيماريهايي که قادر به ايجاد همه گيري هستند و همچنين بيماريهاي بومي برقرار گردد. سل در کشور ما نيز يک بيماري عفوني واندميک است که ادغام آن در نظام بهداشتي شهرستان مورد توجه مي باشد. اين بررسي با هدف مطالعه اپيدميولوژيک بيماري سل و شاخص هاي ارزيابي آن و در ارتباط با برخي عوامل زمينه اي آن در نظام شبکه شهرستان طي چند سال صورت گرفته است.
روش کار: مطالعه از راه توصيفي با راهبرد گذشته نگر بود جامعه مورد مطالعه کليه بيماران مسوول، شامل 342 (160 مرد، 182 زن) نفر بوده که طي سالهاي 1383-1378 تحت پوشش طرح
DOTS بودند. اطلاعات مورد نياز از طريق بررسي اسناد و گزارش هاي آماري مراکز بهداشت شهرستان جمع آوري گرديد براي تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي و آزمون تقريب Z استفاده شد.
يافته ها: 342 بيمار مسلول در مرکز بهداشت شهرستان دزفول ثبت گرديد. ميزان بروز سل 19.5 درصد هزار جمعيت بوده است که در مقايسه با شاخص مورد انتظار کشوري تفاوت معني داري وجود نداشت،
(P<0.05) . شيوع سل در گروه مردان %46.7 و در گروه زنان %53.3 بود. از نظر شغلي بيشترين شيوع در بين زنان خانه دار (%90) و در گروه مردان در بين کارکنان دولت (%60) بود. %8 مليت خارجي (افغان) داشتند و %64 گروه کم سواد را شامل مي شدند از لحاظ بيشترين وضعيت اقتصادي %80 در طبقه پايين قرار داشتند بيشترين موارد جديد سل خلط مثبت در سال 83 (%61.16) و بيشترين موارد عود در سال 1378 (%3.94) بود %95 از موارد بهبودي %5 شکست درمان و بدون مورد فوت بود.
بحث و نتيجه گيري: بررسي حاضر نشان داد که ادغام سل پس از چندين سال در شهرستان دزفول مطابق برنامه کشوري موفق بوده است و مي تواند با تغيير و اصلاحاتي خدمات بهينه را فراهم آورد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 45 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی