برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1388 , دوره  5 , شماره  4 ; از صفحه 9 تا صفحه 20 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي عوامل موثر در رضايت مندي شغلي «دبيران متوسطه ناحيه يک شهر رشت»

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

تداوم تعهد فرد به نظام اجتماعي و اهداف سازماني ريشه در رضايت از خود، سازمان و جامعه اي دارد که فرد در آن زندگي مي کند. نارضايتي شغلي اکثريت اعضاي سازمان يا قشر قابل توجهي از افراد، براي هر نظم اجتماعي و عملکرد سازماني خطرناک است، چرا که تداوم و گسترش آن باعث کمرنگ شدن تعهد افراد نسبت به نظام ارزشي و اهداف نظام و اعتماد آن ها به ساير اعضاء گرديده و چه بسا منشا بسياري از ناهنجاري هاي اجتماعي مي گردد. بنابراين هدف عمده در اين پژوهش، بررسي و شناخت عوامل موثر در نارضايتي شغلي معلّمان و ارايه راهکارهاي عملي و مناسب جهت افزايش رضامندي و کارايي آنان است.
روش تحقيق تلفيقي از روش هاي اسنادي و پيمايشي است. جامعه آماري مورد مطالعه 775 نفر از دبيران متوسطه ناحيه يک آموزش و پرورش شهر رشت مي باشد که با استفاده از فرمول کوکران 110 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. ابزار گردآوري تحقيق پرسشنامه اي حاوي 16 سوال است که ضريب آلفاي کرونباخ (جهت سنجش پايايي) براي گويه هاي مربوط به فرضيه اول تا چهارم به ترتيب (
0.64، 0.72، 0.60 و 0.73) بود که حاکي از قابليت بالاي اعتماد به ابزار تحقيق مي باشد. جهت تجزيه و تحليل اطلاعات از بسته نرم افزاري (SPSS) استفاده شده است. همچنين در آمار توصيفي از فراواني، درصد، درصد تراکمي و در آمار استنباطي از آزمون (T) براي سنجش گويه هاي مربوط به فرضيات تحقيق بهره گرفته شده است. نتايج پژوهش نشان مي دهد که بين نيازهاي ارضا نشده مادي و معنوي، کاهش منزلت اجتماعي، ميزان احساس محروميت، کاهش ارتقاي شغلي معلمان و نارضايتي شغلي آن رابطه معناداري وجود دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 254 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی