برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط حرکات تکراري و متناوب دهان با سرعت گفتار و خواندن در دانش آموزان طبيعي شهر تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه پیام نور
 
چکیده: 

زمينه و هدف: بر اساس بررسي هاي گذشته در بسياري از اختلالات گفتار و زبان، سرعت حرکات تکراري و متناوب دهان يعني ديادوکوکينزيس کاهش يافته است. اين طور تصورمي شود که بين سرعت ديادوکوکينزيس و سرعت گفتار ارتباط وجود دارد. از اين رو هدف از انجام اين پژوهش بررسي ارتباط بين سرعت ديادوکوکينزيس و سرعت گفتار و خواندن در افراد طبيعي بود.
روش بررسي: اين پژوهش توصيفي - تحليلي روي 100 نفر از دانش آموزان دختر پايه پنجم شهر تهران انجام شد.ابتدا غربالگري آزمودني ها در زمينه تک زبانه بودن، نداشتن اختلالات گفتار و زبان و نداشتن اختلالات عصب شناختي و رفتاري انجام شد و بعد مهارت خواندن و سرعت گفتار و حرکات متناوب دهان در آزمودني ها بررسي گرديد. جهت بررسي مهارت خواندن از متن کتاب فارسي پايه پنجم ابتدايي و براي گرفتن نمونه گفتاري از فرايند تعريف داستان و براي بررسي حرکات متناوب دهان از معيار فلچر استفاده گرديد. براي ثبت و اندازه گيري زمان از نرم افزار
Cool Edit استفاده شد. براي توصيف داده ها آمار توصيفي و براي تجزيه و تحليل داده ها، آزمون t زوجي به کار گرفته شد.
يافته ها: در تکاليف ديادوکوکينزيس بيشترين سرعت به ترتيب مربوط به تک هجايي
/tâ/، و سپس هجاهاي /pâ/ و / /kâبود (به ترتيب 3.96، 4.01 و 4.52 ). ميانگين سرعت خواندن 3.93 هجا در ثانيه و سرعت گفتار آزاد 3.53 هجا در ثانيه بود. بين سرعت گفتار آزاد و تکاليف ديادوکوکينزيس ارتباطي يافت نشد. اما بين سرعت خواندن و برخي از تکاليف ديادوکوکينزيسP=0.02 /kâ/ ,/pâtâkâ/ ,P=0.02) ) ارتباط معني داري مشاهده شد.
نتيجه گيري: نتايج اين پژوهش نشان مي دهد به علت پيچيدگي و تفاوت مهارت هايي مانند گفتار آزاد، ارتباط معني داري بين سرعت گفتار آزاد و سرعت ديادوکوکينزيس وجود ندارد. اما بين سرعت خواندن و ديادو کوکينزيس در بعضي از تکاليف ارتباط معني داري وجود دارد. همچنين نتايج پژوهش نشان مي دهد که سرعت ديادوکوکينزيسبا جايگاه توليد صدا مرتبط است
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 85
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی