برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي فعاليت ضد قارچي Bacillus Cereus عليه قارچ هاي بيماريزاي گياهي Verticillium Dahliae وPhytophthora Infestans

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه میکروب شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: اغلب گونه هاي جنس باسيلوس از جمله باسيلوس سرئوس (Bacillus cereus) توانايي توليد ترکيبات ضدقارچي را دارا مي باشند که اين ترکيبات ضدقارچي به گروه ايتورين تعلق دارند و به همين دليل اين باکتريها يکي از مهمترين انواع باکتري هايي هستند که ميتوانند در مبارزه بيولوژيک عليه قارچهاي بيماريزاي گياهي مورد استفاده قرار گيرند.
هدف: انجام اين تحقيق با هدف بررسي اثرات ضدقارچي چندين جدايه از باکتري باسيلوس سرئوس عليه برخي از قارچهاي بيماريزاي گياهي و تعيين نوع متابوليت هاي ضدقارچي توليد شده توسط آنها انجام شد
.
روش بررسي: به منظور بررسي اين نوع ترکيبات و فعاليت ضدقارچي، جدايه هايي از باکتري باسيلوس سرئوس (اعم از جدايه هاي بومي که از نمونه هاي خاک جداسازي شدند و همچنين چندين جدايه استاندارد) در محيط نوترينت براث و در انکوباتور شيکردار (30 درجه سانتيگراد و 100 دور در دقيقه) براي 24 ساعت کشت داده
شد و فعاليت ضدقارچي آنها عليه قارچهاي ورتيسيليوم داهلي ((Verticillium dahlia بامشخصه ATCC 29091 و فيتوفتورا اينفستانس(Phytophthora infestans)  با مشخصه ATCC16981 طي روش کشت چاهک گذاري مورد بررسي قرار گرفت و بهينه سازي شرايط رشد براي جدايه منتخب اين باکتري در همين محيط و براي پارامترهايي مانند منابع کربن (گلوکز، فروکتوز، لاکتوز و ساکارز) و نيتروژن (عصاره مخمر، پپتون، نيترات آمونيم و نيترات سديم)، اسيديته(pH~4-6, 7, 8-10)  و دما (32-35C, 29-32C, 26-29C) به منظور افزايش ميزان توليد متابوليت هاي ضدقارچي انجام شد. اين متابوليت ها جداسازي و از طريق روش HPLC، با ايتورين A و سورفاکتين خالص مقايسه گرديد. همچنين فعاليت ضدقارچي و اثرات سينرژيستي ايتورين A، سورفاکتين و متابوليتهاي ضدقارچي باسيلوس سرئوس طي روش کشت چاهک گذاري بررسي شد.
نتايج: نتايج نشان داد که اين باکتري و متابوليتهاي آن مي توانند از رشد قارچهاي فوق الذکر جلوگيري نمايد و همچنين در محيط نوترينت براث حاوي قند گلوکز و پپتون با
pH خنثي و دماي 32-35C توانايي توليد برخي از پپتيدهاي ضدقارچي گروه ايتورين شامل ايتورين A و سورفاکتين را داراست. ترکيبات فعال بصورت پيکهايي در کروماتوگرام HPLC متابوليت هاي تخليصي باکتري مشخص شدند که زمان ظهور اکثر آنها مشابه با ايتورين A و سورفاکتين بود. ميانگين قطر هاله عدم رشد ورتيسيليوم داهلي در روش چاهک گذاري در برابر ميزان 50 µl از مخلوط حاوي باسيلوس سرئوس، متابوليت هاي خالص شده آن، غلظت mg/ml1 ايتورين A يا سورفاکتين و مخلوط آنها مورد بررسي قرار گرفت و نتايج به ترتيب 20، 16، 10 و 10 و 14 ميليمتر و براي مخلوط سه تيمار آخر 24 ميليمتر بدست آمد.
نتيجه گيري: نتايج حاصل نشان مي دهد که اين باکتري و متابوليت هاي ضدقارچي توليد شده توسط آن ميتواند در کنترل بيولوژيک بسياري از قارچهاي بيماريزاي گياهي و در نتيجه کنترل خسارت وارده به بسياري از انواع محصولات کشاورزي، مورد استفاده قرار گيرد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 142 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی