برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر يک جلسه تمرين مقاومتي با شدت متوسط و سنگين بر اشتها، گليسرول، گلوکز سرم و لاکتات سرم در مردان سالم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* سبزوار، دانشگاه تربیت معلم سبزوار، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: اشتها يکي از عوامل تاثيرگذار بر معادله انرژي دريافتي است و داراي سطوح مختلف کنترلي و تنظيمي مي باشد. يکي از عوامل تاثيرگذار احتمالي، فعاليت ورزشي مي باشد. هدف از تحقيق حاضر، بررسي اثرات يک جلسه ورزش مقاومتي متوسط و سنگين بر اشتها، گليسرول، گلوکز سرم و لاکتات سرم در مردان سالم مي باشد.
مواد و روش ها: اين تحقيق از نوع تجربي مي باشد. از ميان کارمندان مرد دانشگاه، 13 نفر با اخذ رضايت کتبي جهت شرکت در پژوهش انتخاب و در سه گروه کنترل، ورزش مقاومتي متوسط (با شدت 70 درصد يک تکرار بيشينه) و ورزش مقاومتي سنگين (با شدت 80 درصد يک تکرار بيشينه) قرار گرفته و تحقيق به مدت 90 دقيقه و در 8 حرکت با 3 مجموعه 10 تکراري انجام شد. اشتهاي افراد در قبل از هر يک از مراحل خونگيري به وسيله پرسشنامه اشتها اندازه گيري شد. براي تحليل داده ها از آزمون تحليل واريانس با اندازه گيري هاي مکررا در سطح معناداري
P<0.05  با نرم افزار SPSS.13 استفاده شد.
يافته ها: پس از اصلاح نتايج مربوط به تغييرات حجم پلاسما، در اشتها، گليسرول و گلوکز سرم ناشي از ورزش مقاومتي با شدت متوسط و سنگين، تغيير معناداري مشاهده نشد. اشتها در هر سه گروه بلافاصله بعد از اجراي پروتکل 33 درصد کاهش، 3 ساعت بعد 12 درصد افزايش و 9 ساعت بعد 26 درصد کاهش نسبت به حالت پايه داشت
(P<0.05).
نتيجه گيري: نتايج پژوهش حاضر نشان مي دهد که يک جلسه ورزش مقاومتي با شدت متوسط و سنگين در صورت عدم محروميت غذايي و عدم ايجاد تعادل انرژي منفي چشمگير بر اشتها تاثير معناداري ندارد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 125
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی