برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير عصاره آبي-الکلي دانه خرنوب بر ميزان گلوکز و ليپيد هاي خون در موش صحرايي ديابتي نر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی کازرون، گروه زیست شناسی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: ديابت مليتوس مهم ترين بيماري متابوليک انسان است که منجر به هيپرگليسمي و هيپرليپيدمي مي شود. از آن جا که گياهان دارويي منابع غني از آنتي اکسيدان هاي طبيعي هستند و عوارض جانبي آن ها نيز کمتر است، تاثير عصاره آبي-الکلي دانه خرنوب بر غلظت گلوکز و چربي خون در موش صحرايي ديابتي نر در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفت.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي، 56 سر موش صحرايي نر بالغ از نژاد ويستار و با وزن تقريبي 220-210 گرم به طور تصادفي در هفت گروه هشت تايي تقسيم شدند: گروه کنترل بدون تيمار دارويي، گروه دريافت کننده حلال عصاره که روزانه فقط آب مقطر دريافت نمودند، گروه کنترل تيمار شده با عصاره آبي-الکلي دانه خرنوب
(600 mg/kg) ، گروه کنترل ديابتي که فقط استرپتوزتوسين دريافت کردند و گروه هاي تجربي 3 و 2 و 1 که علاوه بر ديابتي شدن يعني دريافت استرپتوزتوسين به ترتيب روزانه مقادير 600 (mg/kg) و 300 و 150 عصاره آبي الکلي دانه خرنوب را به صورت خوراکي و به مدت 16 روز دريافت کردند. در پايان دوره آزمايش، از همه گروه ها نمونه خوني تهيه گرديد و ميزان گلوکز و چربي خون آن ها اندازه گيري شد. نتايج با استفاده از آزمون آماري آناليز واريانس و نرم افزار SPSS 18 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و مقاديرP<0.05  معنادار تلقي گرديد.
يافته ها: مقدار گلوکز سرم در گروه هاي تجربي 3 و 2 و 1 به ترتيب
56.75±606 و 56.13±582 و 33.01±576 بود که نسبت به گروه کنترل ديابتي (25.23±685) کاهش معناداري را نشان داد. ميزان کلسترول تام سرم نيز در گروه هاي تجربي 3 و 2 و 1 به ترتيب 5.44±57 و 6.52±55 و 6.93±61 بود که نسبت به گروه کنترل ديابتي (5.31±70) کاهش معناداري را نشان داد. ميزان HDL-C سرم فقط در گروه تجربي2  (2.87±24) نسبت به گروه کنترل ديابتي (1.59±22) افزايش معناداري را نشان داد. مقدار تري گليسريد سرم نيز فقط در گروه تجربي2  (8.96±92) نسبت به گروه کنترل ديابتي (9.03±105) کاهش معناداري را نشان داد.
نتيجه گيري: عصاره آبي-الکلي دانه خرنوب ميزان گلوکز و ليپيدهاي خون را کاهش داده است. ميزان HDL-C نيز به دنبال مصرف اين عصاره افزايش نشان داده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 132
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی