برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

استاد موثر باليني از ديدگاه دانشجويان پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* سبزوار، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پرستاری-مامایی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: آموزش باليني بخش مهمي از آموزش پرستاري و مامايي را تشکيل مي دهد و يکي از بهترين منابع براي ارزشيابي استاد در بالين، دانشجو مي باشد. اين مطالعه با هدف بررسي مشخصات استاد موثر باليني از ديدگاه دانشجويان پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي سبزوار انجام شده است.
مواد و روش ها: اين مطالعه به صورت توصيفي مقطعي در دانشجويان پرستاري و مامايي شاغل به تحصيل در دانشگاه علوم پزشکي سبزوار در سال تحصيلي 1388-1387 انجام شد. تعداد 120 نفر به صورت نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوري شد. پرسشنامه شامل مشخصات باليني استاد در سه حيطه شايستگي حرفه اي استاد، ارتباط با دانشجو و ويژگي هاي شخصيتي بود. در کليه حيطه ها، حداقل نمره صفر و حداکثر نمره 5 بود. براي تحليل داده ها از توزيع فرواني، ميانگين و انحراف معيار و آزمون هاي تي مستقل و ضريب همبستگي پيرسون در نرم افزار
SPSS 11.5 استفاده شد.
يافته ها: ميانگين نمره شايستگي حرفه اي استاد از نظر دانشجويان 4 با انحراف معيار
0.5 بود. آزمون پيرسون نيز نشان داد که با افزايش ترم تحصيلي، ديدگاه دانشجو نسبت به شايستگي حرفه اي استاد مثبت تر شده است (p=0.016 و r=0.22). ميانگين امتياز شايستگي حرفه اي استاد (4 با انحراف معيار 0.5) بالاتر از حيطه هاي ارتباطي (3.8 با انحراف معيار 0.6) و ويژگي هاي شخصيتي استاد (3.7 با انحراف معيار 0.6) بوده است.
نتيجه گيري: دانشجويان بالين به شايستگي حرفه اي استاد و اهميت دانش و اطلاعات زياد و توانايي انتقال آن بيش از توانايي ارتباط با دانشجو اهميت مي دهند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 111
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی