4 SID.ir | اعتبارسنجي پرسشنامه شخصيت خود شيفته (NPI-16) در جامعه ايراني

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 
اعتبارسنجي پرسشنامه شخصيت خود شيفته (NPI-16) در جامعه ايراني
 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* ايران، تبريز، خيابان مشروطه، دانشگاه پيام نور، دانشکده روان شناسي
 
چکیده: 

مقدمه: از آنجا که خود شيفتگي رويکردي تک بعدي دارد و استفاده از پرسش نامه هاي طولاني کاربرد باليني و پژوهش هاي مناسبي ندارند، لذا معرفي پرسش نامه شخصيت خود شيفته (NPI-16) ابزار خود سنجي کوتاهي براي سنجش ويژگي هاي خود شيفتگي در گروه هاي غير باليني مي باشد. اين پژوهش به منظور اعتبار سنجي اين پرسش نامه در جمعيت ايراني انجام شد.
روش کار: در اين مطالعه زمينه يابي مقطعي، 342 دانشجو در سال 1387 به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب و با پرسش نامه شخصيت خود شيفته
(NPI-16) ، مقياس شخصيت (NEO) و مقياس باليني چند محوري شخصيت شخصيت خود شيفته ميلون -2 (MCMI-II) مورد آزمون قرار گرفتند. روايي هم زمان با اجراي هم زمان مقياس خود شيفتگي MCMI-II و روايي افتراقي از طريق توان تمايزگزاري پرسش نامه بين افراد با صفت برون گرايي بالا و توافق جويي پايين سنجيده شد. ضرايب پايايي از نوع بازآزمايي، تنصيفي و همساني دروني گزارش شد.
يافته ها:ضريب همبستگي بين نمرات
NPI-16 و MCMI-II برابر 0.77 و معني دار بود(P=0.001) . روايي افتراقي پرسش نامه اثبات شد(P=0.001) . ضريب پايايي بازآزمايي، ضريب همبستگي در تعيين پايايي تنصيفي و ضريب آلفاي گرونباخ در سنجش همساني دروني به ترتيب(P=0.001) 0.84 ،0.74   (P<0.001)و0.79  (P<0.001) محاسبه شد.
نتيجه گيري:در جمعيت ايراني
NPI-16 ابزار مناسب و کوتاهي براي غربالگري در پژوهش هاي مرتبط با خود شيفتگي مي باشد.

 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 454
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی