3 SID.ir | خودکارآمدي شيردهي در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتي - درماني شهر اهواز

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 
خودکارآمدي شيردهي در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتي - درماني شهر اهواز
 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاري مامايي تبريز
 
چکیده: 

مقدمه: خود کارآمدي در شيردهي چهارچوب با ارزشي است که رفتار شيردهي را پيش بيني کرده، اعتماد به نفس مادري و درجه توانايي وي را در انجام شيردهي نشان مي دهد. از آن جايي که خود کارآمدي بالا مي تواند نقش موثري در افزايش طول مدت شيردهي انحصاري داشته باشد، اين پژوهش با هدف تعيين ميزان خودکارآمدي شيردهي در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتي – درماني شهر اهواز طراحي و اجرا شده است.
مواد و روشها: اين پژوهش يک مطالعه توصيفي - همبستگي مي باشد که در آن 120 زن باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر اهواز که واجد شرايط مطالعه بودند به صورت تصادفي انتخاب شدند و در ماه آخر بارداري نمره خود کارآمدي آنان توسط پرسشنامه فکس و دنيس سنجيده شد. تجزيه و تحليل داده ها با نرم افزار
SPSS/Ver17  و با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي انجام گرفت
يافته ها: يافته هاي پژوهش نشان گر اين بود که ميانگين نمره خود کارآمدي زنان
±15.10 104.85 بود و تنها 2.5 درصد نمونه هاي مورد پژوهش نمره ي خود کارآمدي بالا داشتند.  همچنين نتايج اين پژوهش ارتباط معناداري بين سن حاملگي و تحصيلات نمونه هاي مورد پژوهش با نمره خود کارآمدي نشان داد (P<0.05).
بحث و نتيجه گيري: علي رغم مزاياي اثبات شده تغذيه با شير مادر و نقش مهمي که خود کارآمدي شيردهي در انتخاب تغذيه با شير مادر و طول مدت شيردهي انحصاري دارد، يافته هاي حاصل از اين پژوهش نشان دهنده درصد پاييني از نمره خودکار آمدي بالا در نمونه هاي مورد پژوهش مي باشد و به نظر مي رسد تدوين برنامه آموزشي مناسب جهت افزايش خود کارآمدي شيردهي زنان باردار ضروري باشد.

 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 427
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی