برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1389 , دوره  5 , شماره  19 ; از صفحه 13 تا صفحه 21 .
 
عنوان مقاله: 

رضايت مندي مادران سزارين شده از مراقبت هاي ارايه شده در بيمارستان هاي دولتي و خصوصي تبريز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*
 
چکیده: 

مقدمه: سلامتي حق انسان است و هر فرد حق مطالبه آن را دارد. رضايت بيمار از خدمات بيمارستاني يکي از مهم ترين شاخص هاي اثربخشي و کيفيت ارايه خدمات بخش هاي مختلف بيمارستان مي باشد. يک بيمار راضي کليد موفقيت هر بيمارستاني است. سزارين يکي از روش هاي زايماني است که پيچيده تر بودن مراقبت ها بر اهميت کيفيت آن ها اثر گذار است. مساله مهمي که همواره در ارايه مراقبت ها مورد توجه قرار مي گيرد، دستيابي به کيفيت مطلوب ارايه مراقبت و جلب رضايت مراقبت شوندگان مي باشد.
مواد و روشها: اين پژوهش يک مطالعه توصيفي - مقايسه اي است که به صورت نمونه گيري سهميه اي برروي 392 نفر از مادراني که براي زايمان به يکي از بيمارستان  هاي دولتي يا خصوصي شهر تبريز مراجعه و به دلايل مامايي تحت جراحي سزارين قرار گرفته بودند، انجام گرفت. ابزار مورد استفاده پرسشنامه دو قسمتي شامل مشخصات دموگرافيک و سنجش رضايت مندي قبل و بعد از زايمان سزارين بود. براي آناليز داده هاي آماري از آمار توصيفي،
Independent t- test،ANOVA  و همبستگي خطي استفاده شد.
يافته ها: نتايج حاصل از اين پژوهش که رضايت مندي را در بعد جسماني و اطلاعاتي بررسي کرد، نشان داد که رضايت مندي در بعد جسماني بيشتر از اطلاعاتي بود، به طوري که در بيمارستان هاي دولتي در مراحل ليبر و بعد از زايمان سزارين رضايت مندي به ترتيب
87.5 و  100 درصد و در بيمارستان هاي خصوصي به ترتيب 81.7 و 100 درصد بود. رضايت مندي در بعد اطلاعاتي در بيمارستان هاي دولتي در مراحل ليبر و بعد از زايمان سزارين 0 و 69 درصد و در بيمارستان هاي خصوصي به ترتيب 0 و 62 درصد بود. تجزيه و تحليل آماري نشان داد که تفاوت در رضايت مندي مادران در هر دو بعد و در مرحله بعد از زايمان در بيمارستان هاي دولتي و خصوصي از نظر آماري معني دار بود (P<0.001) و فقط در بعد اطلاعاتي در مرحله بعد از زايمان رابطه معني داري از لحاظ آماري وجود نداشت (P=0.87).
بحث و نتيجه گيري: نتايج نشان داد که سطح رضايت مندي در بعد جسماني و اطلاعاتي در بيمارستان هاي دولتي بالاتر از بيمارستان هاي خصوصي است. از آنجا که رضايت مندي بيماران يکي از شاخص هاي مهم بررسي کيفيت مهارت در مراقبت هاي ارايه شده است، سنجش مستمر و منظم آن مي تواتد در ارتقا کيفيت بيمارستان ها بسيار موثر باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 242
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی