برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1388 , دوره  40 , شماره  3 ; از صفحه 167 تا صفحه 177 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي نگرش دانشجويان پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران نسبت به استفاده از فناوري اطلاعات در شغل کشاورزي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 

هدف اين تحقيق توصيفي-پيمايشي «بررسي نگرش دانشجويان نسبت به استفاده از فناوري اطلاعات در شغل کشاورزي» بود. جامعه آماري اين تحقيق را دانشجويان پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران به تعداد 3143 نفر تشکيل دادند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 218 نفر از آن ها به عنوان نمونه و با استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي و با انتساب متناسب، انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه گردآوري گرديدند و توسط نرم افزار SPSS مورد توصيف و تجزيه و تحليل قرار گرفتند. روايي پرسشنامه توسط پانل متخصصان حيطه علوم فناوري اطلاعات و ترويج و آموزش کشاورزي بررسي و کسب شد و براي تعيين ميزان پايايي بخش هاي مختلف، از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده گرديد (0.72 تا 0.88). نتايج حاصل از تحليل همبستگي نشان داد که بين متغير وابسته تحقيق و متغيرهاي سن، معدل، درصد استفاده از جستجوي اينترنتي براي امور تحصيلي، ميزان استفاده از اينترنت و ميزان مهارت کاربري رايانه، در سطح 5 درصد و با متغيرهاي ميزان تسلط به مهارت هاي زبان انگليسي، ميزان مهارت کاربري اينترنت، ميزان استفاده از موتورهاي جستجوگر در سطح 1 درصد رابطه مثبت و معني داري وجود داشت. نتايج آزمون F نشان دهنده تفاوت معني دار در سطح 1 درصد بين مقطع تحصيلي با متغير وابسته بود. در تحليل رگرسيوني نيز متغيرهاي ميزان مهارت کاربري رايانه، ميزان استفاده از اينترنت در زمينه هاي مختلف، ميزان تسلط به زبان انگليسي و استفاده از اينترنت در امور تحصيلي به ترتيب وارد تحليل شدند که در مجموع در 91.3 درصد از واريانس متغير وابسته را تبيين نمودند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 67 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی