برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1388 , دوره  40 , شماره  3 ; از صفحه 127 تا صفحه 141 .
 
عنوان مقاله: 

اولويت بندي عوامل بازدارنده اجراي طرح يکپارچه سازي اراضي در استان خراسان جنوبي (مطالعه موردي شهرستان درميان)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند
 
چکیده: 

اين مطالعه با هدف بررسي عوامل موثر بر توانايي کشاورزان در مديريت ريسک توليد گندم انجام شده است. جامعه آماري تحقيق شامل 19536 نفر از کشاورزان گندم کار استان خراسان رضوي که در سال زراعي 84-85 به کشت و کار گندم آبي اشتغال داشته و عمليات زراعي را تحت نظارت ناظرين گندم انجام داده اند بودند. با استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي با انتساب متناسب تعداد 400 نفر از اين جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند. براي جمع آوري اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده گرديد که با توجه به اين که حداقل ضريب آلفاي کرونباخ به دست آمده در بخش هاي گوناگون پرسشنامه 0.85 بود به نظر مي رسد ابزار تحقيق از پايايي مناسبي برخوردار باشد. نتايج حاصل از تحقيق نشان داد که مهمترين ريسکهاي تهديد کننده توليد گندم به ترتيب اولويت عبارت از ريسک هاي طبيعي و اقتصادي بوده و مهمترين استراتژي هاي به کار گرفته شده براي مقابله با آن ها به ترتيب عبارت از استراتژي تکنولوژي و مالي مي باشد. نتايج تحليل همبستگي نشان داد که بين متغير توانايي کشاورزان در مديريت ريسک و برخي از متغيرهاي مورد مطالعه از قبيل: ميزان تحصيلات، نگرش نسبت به ريسک، ميزان عملکرد در هکتار، سطح زير کشت گندم، مساحت زمين زراعي، ارزش گندم فروشي، مشورت با کارشناسان و متخصصان کشاورزي در سطح 1 درصد و برنامه هاي تلويزيوني در سطح 5 درصد رابطه معني داري وجود دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

روستا، ک.، و فرج اله حسینی، س.، و چیذری، م.، و حسینی، س. (1388). اولویت بندی عوامل بازدارنده اجرای طرح یکپارچه سازی اراضی در استان خراسان جنوبی (مطالعه موردی شهرستان درمیان). تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران), 40(3), 127-141. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124498Vancouver : کپی

روستا کوروش، فرج اله حسینی سیدجمال، چیذری محمد، حسینی سیدمحمود. اولویت بندی عوامل بازدارنده اجرای طرح یکپارچه سازی اراضی در استان خراسان جنوبی (مطالعه موردی شهرستان درمیان). تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران). 1388 [cited 2021May13];40(3):127-141. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124498IEEE : کپی

روستا، ک.، فرج اله حسینی، س.، چیذری، م.، حسینی، س.، 1388. اولویت بندی عوامل بازدارنده اجرای طرح یکپارچه سازی اراضی در استان خراسان جنوبی (مطالعه موردی شهرستان درمیان). تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران), [online] 40(3), pp.127-141. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124498. 

 
بازدید یکساله 0 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی