برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1388 , دوره  40 , شماره  3 ; از صفحه 101 تا صفحه 115 .
 
عنوان مقاله: 

عوامل تاثيرگذار بر رفتار کشاورزان چغندر کار استان خراسان رضوي در زمينه شيوه هاي مديريت پايدار خاک زراعي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 
چکیده: 

هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي رفتار کشاورزان چغندر کار در زمينه شيوه هاي مديريت پايدار خاک زراعي و تحليل عوامل تاثيرگذار بر اين رفتار بود. روش شناسي تحقيق از نوع توصيفي-تحليلي بوده که با رويکرد پيمايش پرسشنامه اي به انجام رسيده است. جامعه آماري اين تحقيق را کشاورزان چغندر کار استان خراسان رضوي تشکيل دادند که با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي تعداد 375 نفر به عنوان نمونه آماري تعيين گرديدند. روايي صوري و محتوايي پرسشنامه با کسب نظرات صاحب نظران در دانشگاه و سازمان هاي اجرايي مربوطه به دست آمد. آزمون مقدماتي براي به دست آوردن پايايي ابزار پژوهش انجام گرفت و ضرايب آلفاي کرونباخ براي قسمت هاي مختلف پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS بين 0.71 و 0.87 به دست آمد. بر اساس نتايج حاصل از يافته هاي توصيفي مشخص شد رفتار کلي 21.8 درصد (82 نفر) از چغندرکاران مورد مطالعه در زمينه مديريت خاک زراعي در سطوح «بسيار ضعيف» و «ضعيف»، حدود 42.9 درصد (161 نفر) در سطح «متوسط» و حدود 35.2 درصد (132 نفر) در سطوح «خوب» و «بسيار خوب» قرار داشتند. نتايج آزمون مقايسه ميانگين ها نشان داد بين ميانگين رفتار چغندرکاران در زمينه مديريت خاک زراعي در رابطه با بکارگيري روش آبياري تحت فشار، آزمايش خاک، مددکار ترويج، عضويت در تعاوني توليد روستايي و نحوه زراعت چغندرقند اختلاف معني دار وجود دارد. نتايج حاصل از رگرسيون چند متغيره گام به گام نشان داد که متغيرهاي ميزان تحصيلات، عمل به رهنمودهاي ترويجي، منابع اطلاعاتي، عملکرد محصول چغندرقند، تماس هاي ترويجي، سن کشاورز، تجربه کشت چغندرقند و عيار چغندرقند در مجموع توانايي تبيين 44.2 درصد از تغييرات عملکرد رفتاري چغندرکاران را در زمينه مديريت خاک زراعي بر عهده داشتند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 71 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی