برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1388 , دوره  40 , شماره  3 ; از صفحه 49 تا صفحه 59 .
 
عنوان مقاله: 

رتبه بندي عوامل موثر بر اثربخشي طرح هاي انتقال يافته هاي تحقيقاتي در توسعه منابع انساني بخش کشاورزي استان فارس از ديدگاه برگزارکنندگان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه شیراز
 
چکیده: 

تحقيق، ترويج و آموزش مهمترين عوامل توسعه منابع انساني در هر بخش و از جمله در بخش کشاورزي مي باشند. طرح هاي انتقال يافته هاي تحقيقاتي (طرح ها و پروژه هاي تحقيقي-تطبيقي، تحقيقي-ترويجي و تسريع انتقال يافته هاي تحقيقاتي) که با هدف توليد، انطباق و انتشار فناوري هاي جديد ميان کشاورزان انجام مي شوند، از جمله زيرنظام هاي نظام دانش و اطلاعات کشاورزي مي باشند که بهبود سطوح مختلف توسعه منابع انساني در کشاورزان را نيز مد نظر دارند. تحقيق حاضر که با هدف رتبه بندي عوامل موثر بر اثربخشي طرح هاي انتقال يافته هاي تحقيقاتي در توسعه منابع انساني بخش کشاورزي استان فارس انجام شد، از لحاظ هدف کاربردي و بر حسب روش و چگونگي به دست آوردن داده هاي مورد نياز توصيفي بود. جامعه آماري تحقيق، 53 نفر برگزارکنندگان طرح هاي انتقال يافته ها در سال زراعي 86-1385 بودند که همگي مورد مطالعه قرار گرفتند. براي جمع آوري داده ها پرسشنامه طراحي گرديد، که گويه هاي آن بر اساس عوامل موثر معرفي شده توسط صاحبنظران مختلف و نيز نظرات طراحان و مجريان طرح هاي مذکور طراحي شدند. روايي صوري پرسشنامه با کمک صاحبنظران و پايايي آن از طريق اجراي پيش آزمون و با محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ (a=0.94) بدست آمد. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار  SPSSwin11.5استفاده شد. براي توصيف داده ها از آمار توصيفي مناسب شامل فراواني، درصد، ميانگين، انحراف معيار و ضريب تغييرات، و براي آزمون اختلاف ميانگين پاسخ گروه هاي مختلف پاسخگويان از آزمون کروسکال واليس استفاده شد. انگيزه و علاقه و نيز مشارکت فعال برگزارکنندگان، تامين صحيح نقدينگي مورد نياز طرح ها و وجود خط مشي ها و سياستهاي حمايت کننده براي ادامه بکارگيري فناوري ها توسط کشاورزان از جمله عوامل مهم تاثيرگذار بر طرح ها بودند که حضورشان در طرح ها ضعيف بود و بر اين اساس پيشنهادهايي ارايه گرديد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

زمانی میاندشتی، ن.، و ملک محمدی، ا. (1388). رتبه بندی عوامل موثر بر اثربخشی طرح های انتقال یافته های تحقیقاتی در توسعه منابع انسانی بخش کشاورزی استان فارس از دیدگاه برگزارکنندگان. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران), 40(3), 49-59. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124487Vancouver : کپی

زمانی میاندشتی ناصر، ملک محمدی ایرج. رتبه بندی عوامل موثر بر اثربخشی طرح های انتقال یافته های تحقیقاتی در توسعه منابع انسانی بخش کشاورزی استان فارس از دیدگاه برگزارکنندگان. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران). 1388 [cited 2021May11];40(3):49-59. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124487IEEE : کپی

زمانی میاندشتی، ن.، ملک محمدی، ا.، 1388. رتبه بندی عوامل موثر بر اثربخشی طرح های انتقال یافته های تحقیقاتی در توسعه منابع انسانی بخش کشاورزی استان فارس از دیدگاه برگزارکنندگان. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران), [online] 40(3), pp.49-59. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124487. 

 
بازدید یکساله 68 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی