برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1388 , دوره  40 , شماره  3 ; از صفحه 31 تا صفحه 37 .
 
عنوان مقاله: 

نقش ويژگي هاي ارتباطي و اقتصادي پيرامون مشارکت در توسعه کشاورزي و برنامه هاي ترويجي (مطالعه موردي شهرستان کرمانشاه)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تربیت مدرس
 
چکیده: 

جوانان به عنوان سازندگان جامعه فردا، در توسعه پايدار نقش دارند. آنان مهارتها، دانش و نگرشهايي که براي پذيرفتن نقش فعال در اجتماع مورد نياز است را کسب کرده و توسعه مي دهند؛ بدين معني که آنان نيروهاي فعال در توسعه جوامع هستند. مطالعه حاضر به منظور بررسي عوامل موثر پيرامون مشارکت جوانان روستايي شهرستان کرمانشاه در توسعه کشاورزي و برنامه هاي ترويجي ارايه گرديده است. اين تحقيق از نوع توصيفي-همبستگي مي باشد که با استفاده از فن پيمايش انجام شده است. جامعه آماري تحقيق کليه جوانان روستايي شهرستان کرمانشاه است که 175 نفر از آنان به روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند. ابزار اصلي اين تحقيق پرسشنامه است که روايي محتوايي آن با کسب نظرات متخصصان ترويج و آموزش کشاورزي به دست آمد. آزمون مقدماتي براي به دست آوردن پايايي پرسشنامه انجام گرفت و ضريب آلفاي کرونباخ براي پرسشنامه 0.84 به دست آمد. يافته هاي تحقيق نشان داد که مشارکت بيشتر جوانان در سطح متوسطي قرار دارد. بر اساس نتايج يافته ها ارتباط معني داري بر اساس ضريب همبستگي پيرسون بين ويژگي هاي ارتباطي، ميزان اراضي زراعي (سطح معني داري 0.001) و ميزان واحد هاي دامي (سطح معني داري 0.01) با مشارکت در توسعه کشاورزي و برنامه هاي ترويجي وجود دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 82
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی