برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1389 , دوره  3 , شماره  3 ; از صفحه 87 تا صفحه 98 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي اثرات مکمل هاي آنزيمي بر عملکرد و متابوليت هاي سرم خون جوجه هاي گوشتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شبستر
 
چکیده: 

در آزمايشي اثر مکمل هاي چند آنزيمي بر عمل کرد، خصوصيات لاشه، تغييرات برخي از فراسنجه هاي بيوشيميايي سرم، قابليت هضم پروتيين و انرژي قابل متابوليسم در جوجه هاي گوشتي مورد بررسي قرار گرفت. آزمايش در قالب طرح پايه کاملا تصادفي به اجرا درآمد. 300 قطعه جوجه خروس گوشتي از سويه راس 308 در 5 تيمار و 4 تکرار که سهم هر قفس 15 قطعه جوجه بود با جيره هاي آزمايشي به مدت 49 روز تغذيه شدند. تيمارهاي آزمايشي عبارت بودند از تيمار 1) جيره شاهد فاقد مکمل آنزيمي، 2) جيره شاهد +0.05 درصد مکمل آنزيمي روابيو حاوي (زايلاناز، بتاگلوکاناز، سلولاز و پکتيناز)، 3) جيره شاهد +0.05 درصد مکمل آنزيمي گريندانزيم حاوي (زايلاناز، بتاگلوکاناز و آلفا آميلاز)، 4) جيره شاهد + 0.05 درصد مکمل آنزيمي نوترکس حاوي (زايلاناز و بتاگلوکاناز)، تيمار5) جيره شاهد + 0.05 درصد مکمل آنزيمي کمين حاوي (زايلاناز، بتاگلوکاناز و سلولاز). جيره گروه هاي آزمايشي داراي انرژي و پروتيين يکساني بودند. صفت هاي خوراک مصرفي، افزايش وزن بدن و ضريب تبديل غذايي در پايان دوره هاي آغازين (1-21 روزگي)، رشد (22-42 روزگي)، پاياني (43-49 روزگي) و کل دوره پرورش (1-49 روزگي) مورد محاسبه قرار گرفتند. مقدار تري گليسريد، کلسترول، LDL، HDL گروه هاي آزمايشي نيز در پايان هر دوره محاسبه شد. نتايج به دست آمده نشان داد که کليه صفات مربوط به عمل کرد جيره هاي حاوي مکمل آنزيمي بهبود معني داري نسبت به گروه شاهد داشتند (P>0.01) در دوره رشد و پاياني خوراک مصرفي در تيمار شاهد نسبت به بقيه گروه ها کاهش داشت (P>0.01) افزايش وزن در دوره هاي مختلف، در دوره هاي آغازين، رشد، پاياني و کل دوره پرورش در تيمار شاهد کاهش معني داري نسبت به ساير گروه هاي حاوي آنزيم را نشان داد (P>0.05) همچنين در تمامي دوره هاي پرورشي بهبودي در ضريب تبديل غذايي گروه هايي که از مکمل هاي چند آنزيمي استفاده کرده بودند نسبت به گروه شاهد مشاهده شد (P>0.05) نتايج حاصل از اندازه گيري متابوليت هاي خوني نشان داد که تيمارهاي حاوي مکمل هاي چند آنزيمي سبب کاهش معني دار ميزان تري گليسريد، کلسترول و LDL سرم خون و افزايش HDL سرم در مقايسه با گروه شاهد شدند (P>0.01) در پايان نتايج به دست آمده از اين پژوهش نشان داد که استفاده از مکمل هاي آنزيمي در جيره باعث بهبود صفات عملکردي، کاهش ليپيدهاي مضر و افزايش ليپيدهاي مفيد سرم خون در پرنده مي شود که هم باعث صرفه اقتصادي بيشتر و توليد محصولي سالم تر مي شود. با توجه به نتايج به دست آمده از اين پژوهش مکمل آنزيمي روابيو بهترين تاثير را در طول دوره پرورش داشته است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

گلی، س.، و اقدم شهریار، ح.، و ابراهیم نژاد، ی.، و احمدزاده، ع.، و قادری جویباری، م.، و رضوی، س.، و اسماعیل پور، و. (1389). ارزیابی اثرات مکمل های آنزیمی بر عملکرد و متابولیت های سرم خون جوجه های گوشتی. علوم دامی, 3(3), 87-98. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124328Vancouver : کپی

گلی سعید، اقدم شهریار حبیب، ابراهیم نژاد یحیی، احمدزاده علیرضا، قادری جویباری مهدی، رضوی سیدحامد، اسماعیل پور وحید. ارزیابی اثرات مکمل های آنزیمی بر عملکرد و متابولیت های سرم خون جوجه های گوشتی. علوم دامی. 1389 [cited 2021May16];3(3):87-98. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124328IEEE : کپی

گلی، س.، اقدم شهریار، ح.، ابراهیم نژاد، ی.، احمدزاده، ع.، قادری جویباری، م.، رضوی، س.، اسماعیل پور، و.، 1389. ارزیابی اثرات مکمل های آنزیمی بر عملکرد و متابولیت های سرم خون جوجه های گوشتی. علوم دامی, [online] 3(3), pp.87-98. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124328. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 87 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی