6 SID.ir | رابطه بين عشق، عاطفه مثبت، عاطفه منفي و سبک هاي دلبستگي با رضايت زناشويي در کارکنان شرکت ملي حفاري خوزستان

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

رابطه بين عشق، عاطفه مثبت، عاطفه منفي و سبک هاي دلبستگي با رضايت زناشويي در کارکنان شرکت ملي حفاري خوزستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

هدف از اين پژوهش بررسي رابطه بين عشق و عاطفه مثبت، عاطفه منفي و سبک هاي دلبستگي با رضايت زناشويي کارکنان ملي حفاري خوزستان بود. نمونه اين پژوهش شامل 350 نفر از کارکنان بود که به صورت تصادفي ساده از بين تمامي کارکنان شرکت ملي حفاري انتخاب شدند. براي گردآوري داده ها از پرسشنامه هاي، عشق، شادماني ذهني، سبک هاي دلبستگي و رضايت زناشويي استفاده شد. پژوهش حاضر از نوع همبستگي بود و تحليل داده ها، با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون نشان داد كه بين عشق، عاطفه منفي و سبك دلبستگي ايمن، اجتنابي با رضايت زناشويي رابطه معناداري وجود دارد. اما نتايج تحليل رگرسيون چند گانه در سطح معني داري P<0.0001 نشان داد که بين عشق، عاطفه منفي، دلبستگي ايمن و دلبستگي دوسوگرا با رضايت زناشويي رابطه معناداري دارند و عاطفه مثبت و دلبستگي اجتنابي با رضايت زناشويي رابطه معناداري دارند. همچنين يافته ها نشان داد که بين عشق، عاطفه مثبت، عاطفه منفي و سبک هاي دلبستگي با رضايت زناشويي رابطه چندگانه وجود دارد. همچنين تحليل رگرسيون نشان داد که سبک دلبستگي دوسوگرا بهترين پيش بيني کننده رضايت زناشويي مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 360
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی