برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي انجام آزمون هاي غربالگري سرطان پستان و عوامل موثر بر آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر اردبيل سال 1388

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکط شهید بهشتی، تهران، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: سرطان پستان يک سوم کليه سرطان ها در زنان و دومين علت مرگ ناشي از سرطان در آنان مي باشد. با پيشگيري و انجام غربالگري، ميزان ابتلا و مرگ و مير کاهش خواهد يافت. لذا اين مطالعه با هدف تعيين انجام آزمون هاي غربالگري سرطان پستان و عوامل مرتبط با انجام آزمون هاي غربالگري سرطان پستان در زنان شهر اردبيل صورت گرفته است.
روش کار: در اين مطالعه توصيفي - تحليلي تعداد 300 زن مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر اردبيل با روش نمونه گيري چندمرحله اي انتخاب شدند. اطلاعات از طريق پرسشنامه خود ساخته شامل دو قسمت، سوالات آگاهي و نگرش و يک فرم اطلاعاتي در زمينه مشخصات دموگرافيکي، عوامل خانوادگي، اجتماعي - اقتصادي، عوامل خطر و زنان - مامايي جمع آوري گرديد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار
SPSS نسخه 16 و آزمون هاي آمار توصيفي و استنباطي استفاده شد و P<0.05 به عنوان معني دار در نظر گرفته شد.
يافته ها: ميزان انجام خودآزمايي پستان 4%، معاينات باليني 4.7% و انجام ماموگرافي 3.7% بود. بين تحصيلات (P=0.003 آگاهي (P=0.002) و نگرش (P=0.004) با انجام خودآزمایي پستان ارتباط معني دار بود. بين وضعيت بيمه، سابقه هورمون درماني و انجام آزمون هاي غربالگري سرطان پستان ارتباط معني داري ديده نشد.
نتيجه گيري: با توجه به ميزان پايين انجام آزمون هاي غربالگري سرطان پستان و شناسايي عوامل تاثيرگذار بر آن، ارايه برنامه هاي آموزشي مناسب و انجام مطالعات مداخله اي تاکيد مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 204
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی