برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقاومت آنتي بيوتيکي و فراواني بتالاکتامازهاي وسيع الطيف در سودوموناس آئروژينوزاي جدا شده از نمونه هاي باليني به روش فنوتيپي و ژنوتيپي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، زنجان، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: جداسازي ژن هاي SHV و  TEMدر سودوموناس آئروژينوزاهاي مولد ESBL و الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي، اطلاعات مفيدي درباره اپيدميولوژي و فاکتورهاي خطر دخيل در اين عفونت ها را فراهم مي آورد. در اين مطالعه مقاومت آنتي بيوتيکي و فراواني بتالاکتامازهاي وسيع الطيف در سودوموناس آئروژينوزاي جدا شده از نمونه هاي باليني به روش فنوتيپي و ژنوتيپي مورد بررسي قرار گرفت.
روش کار: در مطالعه توصيفي - تحليلي حاضر 110 سويه سودوموناس آئروژينوزا جدا شده از نمونه هاي مختلف باليني با استفاده از آزمونهاي بيوشيميايي تعيين هويت شدند. الگوي مقاومت آنتي ميکروبي به روش ديسک ديفيوژن (کربي - بائر) تعيين شد. سپس بررسي فنوتيپي
ESBL با استفاده از روش ديسک ترکيبي انجام گرفت. در اين روش از ديسک هاي سفوتاکسيم و سفتازيديم به تنهايي و در ترکيب با کلاولانيک اسيد استفاده شد. از نظر ژنوتيپي ژن هاي بتالاکتاماز  SHVو TEM در سويه هاي فوق با روش PCR بررسي گرديد.
يافته ها: در اين مطالعه به ترتيب بيشترين مقاومت به آنتي بيوتيک هاي کوتريموکسازول و آموکسي سيلين
96.4% و 92.7% و کمترين مقاومت به آميکاسين 17.3% نشان داده شد. در بررسي ژنوتيپي با انجام آزمون PCR از 16 سويه فنوتيپ مثبت، 37.5% شامل ژن SHV و 12.5% ژن TEM و 12.5% داراي هر دو ژن SHV و  TEMبودند.
نتيجه گيري: نتايج نشان مي دهد که اغلب نمونه ها مقاوم به دارو هستند و در ميان سويه هاي توليد کننده
ESBL فراواني ژن هاي SHV بيشتر از TEM يافت شد. سويه هاي داراي ژن SHV مقاوم به سفتازيديم (37.5%) و سويه هاي داراي ژن TEM مقاوم به سفتازيديم (12.5%) بوده است و نشان داد که ژن هاي  SHVو  TEMدر ايجاد مقاومت نسبت به سفتازيديم در مقايسه با ايجاد مقاومت به سفوتاکسيم نقش بيشتري دارند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ایمانی فولادی، ع.، و رستمی، ز.، و شاپوری، ر. (1389). مقاومت آنتی بیوتیکی و فراوانی بتالاکتامازهای وسیع الطیف در سودوموناس آئروژینوزای جدا شده از نمونه های بالینی به روش فنوتیپی و ژنوتیپی. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل, 10(3 (پیاپی 37)), 189-198. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123096Vancouver : کپی

ایمانی فولادی عباسعلی، رستمی زهرا، شاپوری رضا. مقاومت آنتی بیوتیکی و فراوانی بتالاکتامازهای وسیع الطیف در سودوموناس آئروژینوزای جدا شده از نمونه های بالینی به روش فنوتیپی و ژنوتیپی. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل. 1389 [cited 2021May11];10(3 (پیاپی 37)):189-198. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123096IEEE : کپی

ایمانی فولادی، ع.، رستمی، ز.، شاپوری، ر.، 1389. مقاومت آنتی بیوتیکی و فراوانی بتالاکتامازهای وسیع الطیف در سودوموناس آئروژینوزای جدا شده از نمونه های بالینی به روش فنوتیپی و ژنوتیپی. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل, [online] 10(3 (پیاپی 37)), pp.189-198. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123096. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 88 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی