3 SID.ir | مقايسه ارزش تشخيصي سونوگرافي رنگي داپلر شريان هاي داخل کليوي و ميکروآلبومينوري در تشخيص نفروپاتي ديابتي در بيماران ديابت نوع دو

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه ارزش تشخيصي سونوگرافي رنگي داپلر شريان هاي داخل کليوي و ميکروآلبومينوري در تشخيص نفروپاتي ديابتي در بيماران ديابت نوع دو

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* كرمان، انتهاي بلوار 22 بهمن، بيمارستان افضلي پور، بخش راديولوژي
 
چکیده: 

مقدمه: ديابت شايع ترين علت نارسايي کليه در سراسر جهان است. مهمترين مکانيسم ايجاد نارسايي کليه در ديابت نوع دو آسيب اندوتليوم در عروق کوچک داخل کليوي ناشي از آترواسکلروز و ايسکمي است. ارزش سونوگرافي داپلر به ويژه از نظر شاخص هاي مقاومت و نبض پذيري در بررسي عروق کوچک اعضاي مختلف از جمله کليه نشان داده شده است. هدف اين مطالعه تعيين دقت شاخص هاي مقاومت و نبض پذيري داپلر براي تشخيص زودرس درگيري کليوي در بيماران ديابتي بود.
روش: ابتدا 60 بيمار ديابتي نوع دو انتخاب شده و بر اساس نتايج آزمايش ميکروآلبومينوري به دو دسته با و بدون ميکروآلبومينوري تقسيم شدند. سپس شاخص هاي مذکور براي هر دو گروه اندازه گيري شد و با استفاده از تست هاي آماري Independent t-test، آزمون فيشر و همبستگي پيرسون و با کمک نرم افزار SPSS نسخه 15 تحليل داده ها انجام گرديد.
يافته ها: ارتباط معني داري بين شاخص مقاومت و مثبت بودن ميکروآلبومينوري به دست آمد (
P=0.013). هم چنين %60 از افراد گروه بدون ميکروآلبومينوري داراي شاخص RI بيشتر از 0.7 بودند که نشان دهنده ارزش اين شاخص در تشخيص زودرس تر درگيري کليوي در بيماران ديابتي نوع دو مي باشد.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج به دست آمده توصيه به انجام مطالعاتي در آينده براي سنجيدن ارزش استفاده از شاخص RI به عنوان تست غربال گري احتمالي براي تشخيص زودرس درگيري کليوي در بيماران ديابتي نوع دو منطقي به نظر مي رسد.

 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 0
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی