برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1389 , دوره  5 , شماره  16 ; از صفحه 46 تا صفحه 53 .
 
عنوان مقاله: 

ارتباط ويژگي هاي شخصيتي با شدت علايم افسردگي در سالمندان زن فعال و غير فعال شهر تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه شهید بهشتی
 
چکیده: 

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسي ارتباط ويژگي هاي شخصيتي با افسردگي در سالمندان زن فعال و غير فعال شهر تهران بود.
روش بررسي: مطالعه حاضر توصيفي – همبستگي است. بدين منظور، 188 سالمند زن (94 سالمند فعال و 94 سالمند غير فعال) شهر تهران با دامنه سني 63-82 سال به روش نمونه گيري در دسترس، به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه خصوصيات فردي، پرسشنامه افسردگي بک و پرسشنامه ويژگي هاي شخصيتي نئو بود. براي تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي نظير ميانگين و انحراف معيار و از آمار استنباطي نظير آزمون
t مستقل، همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چند متغيره به روش ورود استفاده شد.
يافته ها: نتايج پژوهش نشان داد که بين نمرات ويژگي هاي شخصيتي و افسردگي سالمندان زن فعال با سالمندان زن غير فعال تفاوت معني داري وجود دارد
(P<0.05). همچنين بين نمره افسردگي با نمرات نوروتيسم، برون گرايي، مقبوليت اجتماعي و وظيفه شناسي در سالمندان زن فعال و بين نمره افسردگي با نمرات مقبوليت اجتماعي و وظيفه شناسي در سالمندان زن غير فعال همبستگي معني داري وجود دارد (P<0.05). نتايج تحليل رگرسيون چند متغيره نيز نشان داد که متغير مقبوليت اجتماعي و برون گرايي در زنان سالمند فعال و متغير وظيفه شناسي در زنان سالمند غير فعال داراي رابطه خطي با متغير معيار (افسردگي) بوده و مي تواند تغييرات مربوط به آن را پيش بيني نمايد.
نتيجه گيري: بر اساس نتايج تحقيق حاضر، فعاليت بدني و ورزش مي تواند به تقويت ويژگي هاي شخصيتي مثبت نظير برون گرايي، مقبوليت اجتماعي و کاهش افسردگي در سالمندان کمک کند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

اصلانخانی، م.، و فرخی، ا.، و شمسی پوردهکردی، پ.، و شمس، ا.، و قاسمیان مقدم، م. (1389). ارتباط ویژگی های شخصیتی با شدت علایم افسردگی در سالمندان زن فعال و غیر فعال شهر تهران. سالمند, 5(16), 46-53. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=122888Vancouver : کپی

اصلانخانی محمدعلی، فرخی احمد، شمسی پوردهکردی پروانه، شمس امیر، قاسمیان مقدم محمدرضا. ارتباط ویژگی های شخصیتی با شدت علایم افسردگی در سالمندان زن فعال و غیر فعال شهر تهران. سالمند. 1389 [cited 2021August02];5(16):46-53. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=122888IEEE : کپی

اصلانخانی، م.، فرخی، ا.، شمسی پوردهکردی، پ.، شمس، ا.، قاسمیان مقدم، م.، 1389. ارتباط ویژگی های شخصیتی با شدت علایم افسردگی در سالمندان زن فعال و غیر فعال شهر تهران. سالمند, [online] 5(16), pp.46-53. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=122888. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 215 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی