برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي عوامل تاثيرگذار بر دانش فني گندم کاران شهرستان نهاوند پيرامون مديريت آب زراعي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تربیت مدرس
 
چکیده: 

هدف اين تحقيق، بررسي عوامل تاثيرگذار بر دانش فني گندم کاران پيرامون مديريت آب زراعي مي باشد. در تحقيق حاضر از روش توصيفي همبستگي استفاده شده است. جامعه آماري اين تحقيق را گندم کاران آبي کار شهرستان نهاوند که جمعا 15364 نفر بودند، تشکيل دادند. تعداد 375 نفر به روش نمونه گيري طبقه اي تناسبي به عنوان نمونه هاي آماري تعيين گرديدند. روايي محتوايي پرسش نامه توسط پانل متخصصان به دست آمد. هم چنين آزمون پايايي، به وسيله يک مطالعه راهنما براي به دست آوردن ضريب اعتبار پرسش نامه انجام شد و ضريب کرونباخ آلفا 0.81 براي پرسش نامه به دست آمد. نتايج تحقيق نشان داد که بين متغيرهاي سن، سابقه فعاليت هاي کشاورزي و سابقه کشت گندم با دانش فني گندم کاران پيرامون مديريت آب زراعي رابطه منفي و معني داري وجود دارد. در حالي که بين متغيرهاي سطح تحصيلات، عملکرد، ميزان اراضي کشاورزي، اراضي زير کشت گندم آبي، وضعيت اقتصادي، ميزان تماس هاي ترويجي، ميزان استفاده از کانال هاي ارتباطي و ميزان مشارکت اجتماعي با دانش فني گندم کاران پيرامون مديريت آب زراعي رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. شايان ذکر است که بين ميانگين دانش فني گندم کاران پيرامون مديريت آب زراعي از نظر استفاده از خدمات ترويجي، نوع مالکيت زمين زراعي، نوع منبع آب و نوع روش آبياري اختلاف معني داري وجود دارد. متغيرهاي ميزان عملکرد گندم، ميزان استفاده از کانال هاي ارتباطي، ميزان استفاده از تماس هاي ترويجي، ميزان منزلت اجتماعي و متغير وضعيت اقتصادي گندم کاران 60.6 درصد از تغييرات در ميزان دانش فني گندم کاران پيرامون مديريت آب زراعي را تبيين مي کنند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 97 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی