برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1387 , دوره  4 , شماره  2 ; از صفحه 81 تا صفحه 99 .
 
عنوان مقاله: 

تحليل حيطه هاي رفتاري کشاورزان استان خراسان رضوي در زمينه مديريت بهينه آب کشاورزي: مقايسه مشارکت کنندگان و غير مشارکت کنندگان در تعاوني آب بران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 
چکیده: 
هدف اصلي پژوهش حاضر، سنجش حيطه هاي رفتاري کشاورزان در زمينه شيوه هاي مديريت بهينه آب کشاورزي و تبيين مهمترين عوامل متمايز کننده بر رفتار آنان با رويکرد مقايسه ويژگي هاي دو گروه کشاورزان در شبکه هاي آبياري داراي تعاوني آب بران و فاقد آن بود. اين تحقيق از نوع توصيفي- همبستگي و علي- مقايسه اي مي باشد که با استفاده از روش پيمايش انجام گرفت. جامعه آماري مورد نظر را کليه کشاورزان شبکه هاي آبياري و زهکشي در استان خراسان رضوي تشکيل دادند (N=2551) که با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي اقدام به جمع آوري اطلاعات گرديد و در نهايت، 330 پرسشنامه تجزيه و تحليل شد. روايي صوري پرسشنامه با کسب نظرات صاحب نظران در دانشگاه و کارشناسان اجرايي مربوطه به دست آمد. آزمون پيش آهنگي براي به دست آوردن پايايي ابزار پژوهش انجام گرفت و ضرايب آلفاي کرونباخ براي قسمت هاي مختلف پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS بين 73/0 و 91/0 به دست آمد. نتايج حاصل از نمودار ون در ارتباط با حيطه هاي سه گانه رفتار افراد مورد مطالعه نشان داد که 2/39% (62 نفر) از کل افراد مورد مطالعه در شبکه آبياري داراي تعاوني آب بران و 2/19% (33 نفر) از کل افراد مورد مطالعه در شبکه هاي آبياري فاقد تعاوني آب بران جزء «کشاورزان صلاحيت دار» شناسايي شدند. نتايج آزمون t نشان داد بين ميانگين هاي دانش، نگرش و مهارت کشاورزان در زمينه شيوه هاي مديريت پايدار آب زراعي در دو گروه کشاورزان مورد مطالعه در شبکه هاي آبياري داراي تعاوني آب بران و فاقد آن اختلاف معني داري وجود دارد. نتايج تحليل تفکيکي مرحله اي به شيوه لامبداي ويلکز نيز نشان داد متغيرهاي نگرش کشاوررزان نسبت به تعاوني آب بران، وضعيت نظام آبياري منطقه، اعتماد اجتماعي، ميزان تحصيلات و درآمد سالانه کشاورزي به عنوان مهمترين عوامل متمايز کننده طبقات رفتاري کشاورزان در مجموع توانسته اند 9/66% از کل پاسخگويان را بر مبناي توابع تشخيصي به درستي طبقه بندي کنند. به علاوه، با معادلاتي که از اين تحليل به دست آمد مي توان پيش بيني کرد که فرد مورد نظر به کدام طبقه رفتاري از کشاورزان تعلق دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شاهرودی، ع.، و چیذری، م. (1387). تحلیل حیطه های رفتاری کشاورزان استان خراسان رضوی در زمینه مدیریت بهینه آب کشاورزی: مقایسه مشارکت کنندگان و غیر مشارکت کنندگان در تعاونی آب بران. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران, 4(2), 81-99. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=111455Vancouver : کپی

شاهرودی علی اصغر، چیذری محمد. تحلیل حیطه های رفتاری کشاورزان استان خراسان رضوی در زمینه مدیریت بهینه آب کشاورزی: مقایسه مشارکت کنندگان و غیر مشارکت کنندگان در تعاونی آب بران. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران. 1387 [cited 2022January22];4(2):81-99. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=111455IEEE : کپی

شاهرودی، ع.، چیذری، م.، 1387. تحلیل حیطه های رفتاری کشاورزان استان خراسان رضوی در زمینه مدیریت بهینه آب کشاورزی: مقایسه مشارکت کنندگان و غیر مشارکت کنندگان در تعاونی آب بران. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران, [online] 4(2), pp.81-99. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=111455. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 289 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی