3 SID.ir | مقايسه‌ ميزان‌ زنده‌ ماندن‌ اسپرم‌ هاي‌ به‌ دست‌ آمده‌ از انزال‌ PESA و TESE پس‌ از انجماد در زوناپلاسيدا و ذوب‌ متعاقب‌ آن‌

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه‌ ميزان‌ زنده‌ ماندن‌ اسپرم‌ هاي‌ به‌ دست‌ آمده‌ از انزال‌ PESA و TESE پس‌ از انجماد در زوناپلاسيدا و ذوب‌ متعاقب‌ آن‌

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه‌ علوم‌تشریح دانشکده‌ پزشکی‌ دانشگاه‌ تربیت‌ مدرس‌
 
چکیده: 

انجماد تك اسپرم، تكنيك جديد نگهداري طولاني مدت اسپرم است كه براي اولين بار توسط كوهن (Cohen) و همكارانش در سال 1997 مطرح شد و پس از آن محققان ديگر نيز گزارش هايي در اين مورد ارايه كرده اند. هدف از انجام اين پژوهش، بررسي كارايي روش انجمادي فوق براي اسپرم به دست آمده از مايع مني، اپيديديم و بيضه و مقايسه اي از نظر قدرت حيات و تحرك آن بوده است.
به اين منظور، اسپرم مورد آزمايش از بيماران مراجعه كننده به مركز درمان ناباروري كوثر پس از اتمام مرحله درماني به دست آمد. اسپرم سه گروه بيمار مورد آزمايش قرار گرفت:
الف) بيماراني كه در مايع مني خود داراي اسپرم متحرك بودند.
ب) بيماراني كه اسپرم با درجه تحرك كم در نمونه PESA آن ها وجود داشت.
ج) بيماراني كه تحت جراحي بيوپسي بيضه قرار گرفته، در نمونه بيوپسي آنان اسپرم متحرك مشاهده شد.
در هر يك از موارد فوق براي هر گروه 10 زوناپلاسيدا تخليه شد كه به اين منظور از تخمك هاي انساني دژنره شده يا نابالغ و يا آن هايي كه بارور نشده بودند استفاده گرديد.
پس از تخليه كامل هر زونا تعداد 8-10 اسپرم وارد آن شد و سپس زوناها با استفاده از ضد يخي محتوي مايع فوليكولي با 15 درصد گليسرول منجمد شدند. پس از ذوب زوناها، اسپرم هاي آن ها خارج و با رنگ آميزي ائوزين، تعداد اسپرم هاي زنده شمارش شد. همچنين تعداد اسپرم هاي به دست آمده و اسپرم هاي متحرك نيز گزارش و تجزيه و تحليل آماري مابين گروه ها انجام شد.
نتايج به دست آمده حاكي از آن بود كه كم تر از 12 درصد اسپرم ها پس از ذوب به دست نيامدند و از اين نظر بين گروه ها تفاوتي نبود. ميزان درصد زنده ماندن پس از ذوب 80-83 درصد بود و ميزان درصد تحرك اسپرم ها پس از انجماد - ذوب 70 تا 74 درصد كه از اين نظر تفاوت هاي معناداري بين گروه ها مشاهده نشد. در مجموع مي توان نتيجه گيري كرد كه روش انجمادي فوق براي بيماراني كه تعداد بسيار محدودي اسپرم دارند مفيد است; چرا كه اسپرم با ميزان درصد زنده ماندن و تحرك بالا به دست مي آيد و مي توان از تكرار جراحي ها در اين گونه بيماران اجتناب كرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 222
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی