نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1388 , دوره  16 , شماره  1 ; از صفحه 12 تا صفحه 27 .
 
عنوان مقاله: 

نقش منابع ارتباطي در اثربخشي اطلاعات هواشناسي از ديدگاه کشاورزان استان گلستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 
چکیده: 
در كشورهاي در حال توسعه افزايش تقاضا براي اطلاعات به هنگام و موثر هواشناسي كشاورزي براي عمليات سر مزرعه وجود دارد و منابع ارتباطي هواشناسي كشاورزي با تدارك اطلاعات مناسب در فرآيند تصميم گيري به كشاورزان كمك مي كنند. براي انتقال اثربخش اطلاعات، اين منابع بايد براي تصميم گيران مفيد واقع شوند. هدف اين تحقيق تعيين نقش منابع ارتباطي در اثربخشي اطلاعات هواشناسي از ديدگاه کشاورزان استان گلستان بوده است. روش تحقيق توصيفي و از نوع پيمايشي و جامعه آماري اين تحقيق شامل كل کشاورزان استان گلستان به تعداد 130000 نفر بود كه با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي و نمونه گيري تصادفي ساده تعداد 322 نفر از آنان انتخاب شدند. اطلاعات مورد نياز از طريق پرسش نامه جمع آوري، و با استفاده از نرم افزار Spss مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. روايي پرسش نامه از طريق متخصصان ترويج كشاورزي و هواشناسي به دست آمد و محاسبه قابليت اعتماد آن از روش آلفاي كرونباخ با تكميل 30 پرسش نامه انجام شد كه مقدار آن 80/0 بود. نتايج حاصل از آزمون همبستگي نشان داد بين تعداد ساعات تماس زارع با ريش سفيدان محلي براي كسب اطلاعات و اثربخشي اطلاعات هواشناسي با اطمينان 95 درصد رابطه معني داري وجود داشته است. همچنين بين متغيرهاي ميزان استفاده زارع از تلويزيون و ميزان اعتماد وي به آن، ميزان مراجعه و اعتماد زارع به منابعي چون ساير كشاورزان، افراد خانواده و ريش سفيدان محلي براي اخذ اطلاعات هواشناسي و اثربخشي اطلاعات مذكور با اطمينان 99 درصد رابطه مثبت و معني داري وجود داشته است. نتايج به دست آمده از تحليل رگرسيون نشان داد كه 87 درصد تغييرات متغير وابسته به وسيله متغيرهاي مستقل ميزان اعتماد به ساير كشاورزان، ميزان اعتماد به ريش سفيدان محلي و ميزان اعتماد به افراد خانواده قابل تبيين است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

محبوبی، م. (1388). نقش منابع ارتباطی در اثربخشی اطلاعات هواشناسی از دیدگاه کشاورزان استان گلستان. علوم کشاورزی و منابع طبیعی, 16(1), 12-27. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=98641Vancouver : کپی

محبوبی محمدرضا. نقش منابع ارتباطی در اثربخشی اطلاعات هواشناسی از دیدگاه کشاورزان استان گلستان. علوم کشاورزی و منابع طبیعی. 1388 [cited 2022May29];16(1):12-27. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=98641IEEE : کپی

محبوبی، م.، 1388. نقش منابع ارتباطی در اثربخشی اطلاعات هواشناسی از دیدگاه کشاورزان استان گلستان. علوم کشاورزی و منابع طبیعی, [online] 16(1), pp.12-27. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=98641. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 103 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی