3 SID.ir | اندازه گيري كلينيكي ثبات ايمپلنت به روش آناليز فركانس انعكاسي بر روي دو سيستم ايمپلنت Astra tech و ITI

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

اندازه گيري كلينيكي ثبات ايمپلنت به روش آناليز فركانس انعكاسي بر روي دو سيستم ايمپلنت Astra tech و ITI

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مشهد، میدان پارک، دانشکده دندانپزشکی، گروه پریودانتیکس
 
چکیده: 

مقدمه: آناليز فركانس انعكاسي (RFA)، اندازه گيري كلينيكي ثبات ايمپلنت و اوستئواينتگريشن را ميسر مي سازد و توسط يک شاخص کمي بنام شاخص ثبات ايمپلنت (ISQ) که بين 1 تا 100 متغير است ارايه مي شود. در مطالعه حاضر ثبات ايمپلنت در دو سيستم ITI و Astra tech در دوره التيام مقايسه و فاکتورهاي موثر بر آن تعيين شد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه کارآزمايي باليني که مسايل اخلاقي آن مورد تاييد کميته اخلاق دانشگاه علوم پزشکي مشهد قرار گرفته است، تعداد 14 بيمار سالم کانديد ايمپلنت انتخاب و به طور تصادفي به دو گروه تقسيم و در گروه اول تعداد 15 عدد ايمپلنت
Astra tech و در گروه دوم 15 عدد ايمپلنت ITI توسط يک جراح کاشته شد. سپس شاخص ISQ بلافاصله پس از كاشت ايمپلنت، 1 ماه و 3 ماه و 6 ماه بعد اندازه گيري شد. تحليل هاي آماري توسط نرم افزار SPSS با ويرايش 11.5 با کمک آزمون هاي آماري t و آناليز واريانس و نيز همبستگي اسپيرمن در سطح معني داري P=0.05 انجام گرفت.
يافته ها: سيستم Astra tech شاخص ISQ بالاتري را در ماه 3 و 6 نسبت به سيستمITI  نشان داد (به ترتيب P=0.001 و P=0.018). همچنين ميانگين شاخص ISQ در فک پايين بطور معني داري بيشتر از فک بالا بود (P=0.001) کيفيت استخوان تاثير معني داري روي شاخص ثبات ايمپلنت داشت و همبستگي اسپيرمن نشان داد که قطر ايمپلنت ها با ثبات ايمپلنت رابطه مستقيم و معني داري دارد (P=0.02).
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد ايمپلنت Astra tech به شکل معني داري شاخص ISQ بالاتري نسبت به ايمپلنتITI  در ماه سوم و ششم دارد. همچنين کيفيت استخوان و نوع سيستم و قطر ايمپلنت ثبات و زمان بارگذاري را تحت تاثير قرار مي دهد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 159
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی