برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1388 , دوره  17 , شماره  1 (پياپي 33) ; از صفحه 155 تا صفحه 165 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي و مقايسه فعاليت كمي و كيفي آنزيم پراكسيداز در اندام هاي مختلف گونه بارانك (Sorbus torminalis (L.) Crantz)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرکرد، شهرکرد
 
چکیده: 

رفتار گياهان ارتباط ويژه اي با فعاليت آنزيم پراكسيداز دارد. اين آنزيم به عنوان يك شاخص مناسب جهت بررسي چگونگي تاثيرات عوامل زيست محيطي بر روي فيزيولوژي گياه مورد استفاده قرار مي گيرد. اين تحقيق با هدف بررسي نقش و فعاليت آنزيم پراكسيداز در اندام هاي مختلف گونه باران (Sorbus tominalis (L.) Crantz) در منطقه جنگلي فريم استان مازندران انجام شد. تعداد 40 پايه درخت بارانك انتخاب گرديده و متعاقبا اقدام به بذرگيري و تهيه نهال از هر پايه به صورت جداگانه گرديد. به منظور بررسي كمي و كيفي آنزيم پراكسيداز در قسمتهاي مختلف درخت بارانك، در پايان فصل تابستان چهار پايه بارانك با شرايط تقريبا مشابه از نظر وضعيت كيفي، ارتفاع، قطر برابر سينه و در فاصله نزديك نسبت به همديگر، انتخاب نموده و از قسمتهاي مختلف نمونه برداري شد. پس از تهيه نمونه هاي مورد نظر و عصاره گيري از آنها، مطالعات كمي توسط دستگاه اسپكتروفتومترUV، و مطالعات كيفي با استفاده از روش پلي اكريل آميد ژل الكتروفورز  (PAGE)انجام شد. نتايج اين مطالعه نشان داد كه از نظر فعاليت كمي ميزان فعاليت آنزيم پراكسيداز در شاخه 0.186 و در برگ 0.085 مي باشد. اين تفاوت از نظر آماري در سطح احتمال 99 درصد معني دار است. همچنين تعداد باندهاي ايزوآنزيمي شاخه (15 باند) بيشتر از باندهاي ايزوآنزيمي برگ (12 باند) بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 108
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی