برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

واکنش عملکرد، روغن و پروتئين دانه کلزا به سطوح مختلف نيتروژن و بور در منطقه اهواز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
 
چکیده: 

به منظور بررسي اثر سطوح مختلف نيتروژن و بور بر عملکرد، پروتئين و روغن دانه کلزا هيبريد هايولا 401، پژوهشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با چهار تکرار در سال زراعي 85-1384 در مزرعه پژوهشي دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي رامين اجرا گرديد. عوامل آزمايش شامل نيتروژن در سه سطح (150، 200 و 250 کيلوگرم در هکتار) و بور در چهار سطح (0، 2.5، 5 و 10 کيلوگرم در هکتار) بودند. نتايج نشان داد که با افزايش نيتروژن تا 250 کيلوگرم در هکتار، عملکرد دانه (2890 کيلوگرم در هکتار) به طور معني داري افزايش يافت. از طرفي عملکرد دانه به طور معني داري تحت تاثير مصرف بور قرار گرفت. به نحوي که بيشينه عملکرد دانه (2760 کيلوگرم در هکتار) با مصرف 10 کيلوگرم بور در هکتار به دست آمد. اثر متقابل نيتروژن و بور بر عملکرد دانه معني دار نشد. با اين حال، بيشينه عملکرد دانه با مصرف 250 کيلوگرم نيتروژن در هکتار و 10 کيلوگرم بور در هکتار با ميانگين حدود 3100 کيلوگرم در هکتار حاصل شد. در مجموع با مقايسه ميانگين تيمارهاي مورد بررسي، مشاهده شد که تيمار 200 کيلوگرم نيتروژن در هکتار و 10 کيلوگرم بور در هکتار، عملکرد دانه و روغن بالاتري را نسبت به تيمار 250 کيلوگرم نيتروژن در هکتار و عدم مصرف بور توليد کرد. درصد روغن و پروتئين دانه به مقدار زيادي تحت تاثير مصرف نيتروژن قرار گرفت. به نحوي که با افزايش کاربرد نيتروژن، درصد پروتئين و روغن دانه به ترتيب افزايش و کاهش معني داري را نشان دادند. در حالي که بين سطوح مختلف بور از نظر اثر بر درصد پروتئين و روغن دانه تفاوت معني داري وجود نداشت. نتايج همچنين نشان داد که رابطه عملکرد دانه و درصد پروتئين و روغن دانه به صورت معادله درجه دو مي باشد. اين رابطه به شدت تحت تاثير نيتروژن قرار گرفت. به نحوي که با افزايش نيتروژن، کاهش درصد روغن و به ويژه پروتئين دانه در سطوح بالاي عملکرد دانه کندتر بود. هر چند اثر بور بر رابطه بين عملکرد و درصد پروتئين و روغن دانه کمتر از اثر نيتروژن بر اين رابطه بود، ولي با افزايش کاربرد بور نيز تا اندازه اي از نرخ کاهش درصد پروتئين و روغن دانه کلزا در سطوح بالاي عملکرد کاسته شد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 179
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی