برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي برخي خصوصيات مرفولوژيک موثر بر عملکرد و اجزا عملکرد ژنوتيپ هاي لوبيا تحت شرايط کم آبياري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
 
چکیده: 

اين تحقيق به منظور بررسي تنوع فنوتيپي برخي از صفات مهم زراعي مرتبط با عملکرد دانه با استفاده از 45 لاين لوبيا سفيد، قرمز و چيتي در دو محيط بدون تنش (آبياري نرمال) و تنش (آبياري محدود) در يک طرح بلوک هاي کامل تصادفي گروهي با 3 تکرار در مرکز تحقيقات کشاورزي مشهد در سال 1382 انجام شد. 14 صفت مرفولوژيک مرتبط با عملکرد در اين تحقيق مورد ارزيابي قرار گرفتند. واريانس نشان داد که لاين ها از نظر صفات مورد بررسي اختلاف معني داري دارند. نتايج حاصل نشان داد در شرايط تنش در لوبياي سفيد، قرمز و چيتي کاهش زيادي به ترتيب در عملکرد دانه، تعداد دانه در بوته، تعداد غلاف و عملکرد بيولوژيک وارد شد. در شرايط بدون تنش عملکرد بيولوژيک و تعداد دانه در بوته و در شرايط تنش شاخص برداشت بيشترين همبستگي را با عملکرد دانه دارا بودند. تجزيه به عامل ها در محيط بدون تنش چهار عامل را مشخص نمود که مجموعا بيش از 67 درصد و در محيط تنش پنج عامل که مجموعا بيش از 66 درصد کل تغييرات داده ها را توجيه نمودند. نتايج رگرسيون مرحله اي نشان داد که حداکثر اختلاف عملکرد دانه لاين ها را مي توان به شاخص برداشت، عملکرد بيولوژيک، تعداد دانه در بوته، تعداد دانه درغلاف و وزن صد دانه نسبت داد. نتايج تجزيه عليت تاکيد بر نقش مهم اثرات اين صفات در عملکرد دانه داشت بطور کلي در شرايط بدون تنش بيشترين اثر مستقيم و مثبت بر عملکرد دانه مربوط به عملکرد بيولوژيک و تعداد دانه در بوته و در شرايط تنش مربوط به شاخص برداشت بود. به منظور گروه بندي ژنوتيپ ها بر اساس صفات فنوتيپي مورد بررسي، از تجزيه خوشه اي به روش UPGMA استفاده گرديد و در شرايط بدون تنش لاين ها به 8 گروه و در شرايط تنش به 7 گروه تقسيم شدند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 100
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی