برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1387 , دوره  16 , شماره  4 ; از صفحه 75 تا صفحه 81 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي برخي عوامل مرتبط با ظرفيت آنتي اكسيداني تام بزاق

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تبریز
 
چکیده: 

مقدمه: راديكال هاي آزاد، اتم ها يا مولكول هايي هستند كه به خاطر وجود الكترون تك، بسيار واكنش پذير بوده و آسيب هاي فراواني را به ماكرو ملكول هاي بدن جانداران وارد مي سازند. سيستم هاي دفاع آنتي اكسيداني با جلوگيري از تشكيل راديكال ها، ترميم صدمات ناشي از فعاليت راديكالها، افزايش دفع مولكول هاي صدمه ديده و به حداقل رساندن جهش هاي سلولي با آسيب هاي ناشي از اين راديكال ها مقابله مي كنند. سبك هاي مختلف زندگي و تغذيه اي، فاكتورهاي محيطي و ژنتيكي مي توانند باعث افزايش غيرطبيعي توليد راديكالهاي آزاد يا تضعيف سيستم دفاع آنتي اكسيداني شده و تعادل بين توليد و دفع راديكال هاي آزاد را بر هم زده و همچنين در پديده پيري ايجاد و پيشرفت تعداد زيادي از بيماريها نقش داشته باشند. بر اين اساس برخي از عوامل مرتبط با ظرفيت آنتي اكسيداني تام بزاق بررسي شد.
روش بررسي: اين مطالعه يك مطالعه توصيفي بود. نمونه گيري به روش چند مرحله اي انجام گرفت. افراد تحت مطالعه 720 نفر (395 دختر، 325 پسر) از افراد 17-15 ساله شهر اراك بودند. افراد پرسشنامه اي در خصوص اطلاعات مربوط به عوامل دموگرافيك و رژيم غذايي، كه روايي آن توسط متخصصين فن، تاييد شده بود را پر كردند و سپس ظرفيت آنتي اكسيداني تام بزاق آنها با روش
FRAP (Ferric Reducing Ability of Plasma) اندازه گيري شد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از آزمون هاي آماري توصيفي (ميانگين و انحراف معيار) و تحليلي (تي تست و ضريب همبستگي اسپيرمن) استفاده شد.
نتايج: ميانگين و انحراف معيار ظرفيت آنتي اكسيداني تام بزاق پسرها بالاتر از دخترها بود
(P=0.0002). همچنين بين مصرف شير، تحصيلات مادر، پدر و ظرفيت آنتي اكسيداني تام بزاق همبستگي مثبت و معني داري وجود داشت و p و r به ترتيب عبارت بودند از: (0.02، 0.004، 0.045، 0.087، 0.11، 0.076). بين وضعيت اقتصادي، مصرف گوشت قرمز و سفيد، چربي و ظرفيت آنتي اكسيداني تام بزاق همبستگي معني داري وجود نداشت.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد كه تحصيلات والدين و رعايت رژيم غذايي با ظرفيت آنتي اكسيداني تام بزاق همبستگي مثبت و معني داري دارد كه به نظر مي رسد دادن آگاهي هاي لازم و آموزش هاي تغذيه اي مي تواند باعث كاهش استرس اكسيداتيو و پيشگيري از بيماريهاي مختلف گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 125
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی