برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تغييرات وزن و تركيب بدن بيماران مبتلا به سرطان طي شيمي درماني در بيمارستان هاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران، در سال هاي 86-1385

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
 
چکیده: 

سابقه و هدف: بيوالكتريك ايمپدانس يكي از روش هاي آسان و غيرتهاجمي ارزيابي تركيب بدن است. اين مطالعه به منظور بررسي تركيب بدن و روند تغييرات آن با استفاده از روش مذكور در بيماران بزرگسال مبتلا به سرطان طي شيمي درماني در بيمارستان هاي رسول اكرم و فيروزگر تهران انجام گرفت.
مواد و روش ها: در اين پژوهش كه به صورت مقطعي انجام شد 71 بيمار (41 مرد و 30 زن) مبتلا به انواع بدخيمي با ميانگين سني
15.4±51.9 سال به روش نمونه گيري طبقه اي با تخصيص متناسب از دو بيمارستان مذكور انتخاب شدند. تركيب بدن بيماران در سه مقطع زماني آغاز، ميانه و پايان دوره كامل شيمي درماني توسط دستگاه بيوالكتريك ايمپدانس ارزيابي شد. آناليز آماري توسط آزمون هاي Repeated Measure ANOVA و Wilcoxon با استفاده از نرم افزار  SPSS 12صورت گرفت.
يافته ها: ميانگين وزن، توده بدون چربي، توده چربي، توده بدون چربي خشك و آب كل بدن 50 بيمار زنده در طول دوره كامل شيمي درماني (ميانگين 5 ماه) تغيير معني داري نداشت. 10 نفر از بيماران قبل از ميانه دوره درمان و 11 نفر پس از ميانه دوره فوت شدند (با ميانگين دوره شيمي درماني 2.5 ماه). ميانگين وزن، توده چربي و توده بدون چربي خشك بدن بيماران فوت شده در طول دوره، روند كاهش معني دار داشت (به ترتيب: p=0.01، p=0.02 و(p=0.01  اما ميانگين توده بدون چربي بدن آنها تغيير معني دار نشان نداد. در بيماران فوت شده، ميانگين كاهش توده چربي بيشتر از ميانگين كاهش توده بدون چربي بدن بود 2±3.8 kg) در مقابل.(0.7±1.9 kg
نتيجه گيري: كاهش وزن بدن بيماران مبتلا به سرطان كه در اين مطالعه فوت شدند، به طور معني داري ناشي از كاهش توده چربي و توده بدون چربي خشك بدن بود؛ اما بيماراني كه دوره كامل شيمي درماني را با موفقيت طي كردند، تغيير معني دار وزن و ساير تركيبات بدن را نشان ندادند. كاهش وزن ناشي از كاهش توده چربي و توده بدون چربي خشك بدن اين بيماران طي شيمي درماني مي تواند به كاهش بقا در آنها منجر شود
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 111
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی