نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1385 , دوره  14 , شماره  4 ; از صفحه 0 تا صفحه 0 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه همزمان نسبت سطوح کلسترول، LDL و HDL مايع پلور به سرم در بيماران مبتلا به افوزيون پلور اگزوداتيو و ترانسوداتيو مراجعه کننده به بيمارستان هاي وليعصر و قدس اراک در مدت يک سال

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه جراحی قفسه سینه، دانشگاه علوم پزشکی اراک، بیمارستان ولیعصر اراک، بخش جراحی قفسه سینه
 
چکیده: 
زمينه و هدف: تجمع مايع در فضاي پلور را افزيون پلور مي گويند. نخستين گام در تشخيص علت افوزيون پلور توصيف آن به صورت ترانسوداتيو و اگزوداتيو است و اين افتراق بر اساس کراتيرياي Light انجام مي شود. به تازگي پارامتر هاي ديگري از جمله کلسترول و ليپوپروتئين هاي مايع پلور نيز براي اين منظور پيشنهاد شده اند که معياري ساده، ارزان، با دسترس آسان ولي متاثر از فاکتور هاي مختلف در جوامع است. در اين مطالعه مقادير کمي کلسترول، LDL و HDL در بيماران با افوزيون پلور در شهر اراک مورد بررسي قرار گرفت.مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي - تحليلي، 160 بيمار مبتلا به افوزيون پلور مراجعه کننده به بيمارستان ولي عصر و قدس اراک به صورت غير تصادفي آسان انتخاب شدند و بر اساس کرايترياي Light در دو دسته شامل 80 بيمار با افوزيون ترانسودايي (TPE) و 80 بيمار با افوزيون اگزودايي (EPE) تفکيک شدند. نمونه هاي خون و مايع پلور به طور همزمان از بيماران گرفته شد و از لحاظ مقادير کمي کلسترول، LDL و HDL بررسي شدند. کنتراانديکاسيون هاي آسپيراسيون مايع پلو، مصرف ديورتيک، تري گليسيريد بالاتر از 400 ميلي گرم در دسي ليتر و عدم رضايت بيماران معيار هاي خروج از مطالعه بودند. اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون Mann-Whitney تجزيه و تحليل شدند. سطح معناداري آماري، P<0.05 در نظر گرفته شد.يافته ها: ميانگين و انحراف معيار نسبت هاي، و در گروه کلسترول سرم LDL سرم HDL سرم افوزيون ترانسودايي مايع پلور به ترتيب 0.32±0.34، 0.33±0.36، 0.28±0.24 و در گروه افوزيون اگزودايي مايع پلور به ترتيب 0.54±0.27، 0.59±0.37 و 0.22±0.34 به دست آمد. در تمامي نسبت ها بين دو گروه تفاوت معنا دار مشاهده شد (P<0.001).نتيجه گيري: با توجه به اين که بين مقادير کلسترول، LDL و HDL مايع به سرم همزمان در افوزيون هاي پلورال ترانسودايي و اگزودايي تفاوت معنادار وجود دارد، اين پارامتر ها و مقادير کمي به دست آمده مي تواند به عنوان کرايترياي جديد در تشخيص نوع افوزيون پلور مطرح  باشند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

امینی، م.، و فاتح، ش.، و محبعلی، ن.، و حسن زاده، م. (1385). مقایسه همزمان نسبت سطوح کلسترول, LDL و HDL مایع پلور به سرم در بیماران مبتلا به افوزیون پلور اگزوداتیو و ترانسوداتیو مراجعه کننده به بیمارستان های ولیعصر و قدس اراک در مدت یک سال. نشریه جراحی ایران, 14(4), 0-0. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=90830Vancouver : کپی

امینی محمود، فاتح شاهین، محبعلی ناهید، حسن زاده مهری. مقایسه همزمان نسبت سطوح کلسترول, LDL و HDL مایع پلور به سرم در بیماران مبتلا به افوزیون پلور اگزوداتیو و ترانسوداتیو مراجعه کننده به بیمارستان های ولیعصر و قدس اراک در مدت یک سال. نشریه جراحی ایران. 1385 [cited 2022May28];14(4):0-0. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=90830IEEE : کپی

امینی، م.، فاتح، ش.، محبعلی، ن.، حسن زاده، م.، 1385. مقایسه همزمان نسبت سطوح کلسترول, LDL و HDL مایع پلور به سرم در بیماران مبتلا به افوزیون پلور اگزوداتیو و ترانسوداتیو مراجعه کننده به بیمارستان های ولیعصر و قدس اراک در مدت یک سال. نشریه جراحی ایران, [online] 14(4), pp.0-0. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=90830. 

 
بازدید یکساله 377 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی