3 SID.ir | بررسي ارتباط بين صدا و افت شنوايي در كارگران كارخانجات نساجي تابان يزد
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط بين صدا و افت شنوايي در كارگران كارخانجات نساجي تابان يزد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دانشکده بهداشت، گروه بهداشت حرفه‌ای
 
چکیده: 

زمينه و هدف: افت شنوايي ناشي از صدا، يكي از شايعترين بيماريهاي شغلي در دنيا محسوب مي شود؛ به طوري كه امروزه جزو ده بيماري عمده مربوط به كار معرفي شده است. طبق برآورد سازمان جهاني بهداشت، سر و صدا در سراسر دنيا روزانه چهار ميليون دلار خسارت وارد مي كند. مطالعه حاضر با هدف تعيين ارتباط بين صدا و افت شنوايي در كارگران كارخانجات نساجي تابان يزد انجام شد.
روش تحقيق: در اين مطالعه توصيفي - تحليلي از نوع مقطعي، وضعيت شنوايي 100 نفر از كاركنان بخشهاي ريسندگي، بافندگي، مكانيكي كارخانه نساجي تابان يزد، از نظر ميزان كاهش شنوايي گوش چپ و راست در فركانس هاي 250- 500- 1000- 2000- 4000 و 8000 هرتز با استفاده از دستگاه اديومتري مورد بررسي قرار گرفت؛ همچنين متوسط شدت صدا در شبكه
A با استفاده از دستگاه صداسنج در پست هاي كاري كارگراني كه مورد سنجش اديومتري قرار گرفته بودند نيز اندازه گيري شد. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار آماريSPSS  و آزمونهاي ANOVA و Less Significant Difference (LSD) در سطح معني داري P£0.05 مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند.
يافته ها: ميانگين سن
38.98±10.43 و 13.83±6.1 سال بود. نتايج نشان داد كه با فرض ثابت بودن سابقه كار به ازاي يك واحد افزايش در شدت صدا، كاهش شنوايي ناشي از صدا (NIHL) به طور متوسط 0.18 و با فرض ثابت بودن صدا به ازاي يك واحد افزايش در سابقه كار،NIHL  به طور متوسط 0.37 افزايش پيدا مي كند. آزمون ANOVA در سطح اطمينان 95% نشان داد كه ميزان افزايش NIHL در گروههاي شغلي مختلف متفاوت است (P<0.05).
نتيجه گيري: در اين مطالعه، كاهش شنوايي با درجات مختلف و در همه فركانس ها در كارگران كارخانه نساجي ايجاد شده بود؛ در حالي كه افت شنوايي در محيطهاي شغلي از فركانس 4000 هرتز شروع مي شود و بر اساس آناليز رگرسيون تاثير سابقه كار در كاهش شنوايي بيشتر از تاثير صدا مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 204
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی