برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ويژگيهاي شخصيتي و روانشناختي زنان و دختران فراري نگهداري شده در مراکز مداخله در بحران هاي اجتماعي استان لرستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* خرم آباد، کمالوند، مجتمع علوم پزشکی پردیس، دانشکده پرستاری و مامایی
 
چکیده: 

مقدمه: محيط خانواده اولين محلي است كه كودك استعدادها و تواناييهاي خود را در آن محيط شناسايي نموده و آنها را رشد و پرورش ميدهد. چنانچه خانواده نتواند محيط مناسبي را براي رشد و تكامل شخصيت كودك خود محيا نمايد، اساس كجروي هاي اجتماعي را در او پايه گذاري مي كند. خانواده به عنوان يكي از عوامل اجتماعي و شخصيت به عنوان يكي از عوامل دروني مطرح، مي توانند، زمينه مناسبي را براي رفتارهاي بزهكارانه ايجاد نمايند، لذا انجام پژوهش حاضر با هدف بررسي ويژگيهاي شخصيتي و روانشناختي زنان و دختران فراري نگهداري شده در مراكز مداخله در بحران هاي اجتماعي استان لرستان در سال 1382 انجام گرفت.
 مواد و روشها: مطالعه حاضر يك مطالعه توصيفي، تحليلي است. نمونه گيري به روش سرشماري بوده و كليه دختران و زنان نگهداري شده در مراكز مداخله در بحران در طول يك سال مورد بررسي قرار گرفتند. جهت جمع آوري داده ها در اين تحقيق از يك پرسشنامه دو قسمتي شامل مشخصات دموگرافيك و عوامل خانوادگي و پرسشنامه استاندارد شده SCL 90 استفاده شد. كليه پرسشنامه ها از طريق مصاحبه باليني توسط روانشناس باليني تكميل گرديدند. اطلاعات پس از جمع آوري با استفاده از نرم افزار SPSS مورد ارزيابي قرار گرفت.
يافته ها: از 73 نمونه اي كه در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفتند اكثريت در رده سني زير 20 سال، خانه دار و داراي تحصيلات ابتدايي و راهنمايي بودند، اكثريت از فرزندان وسط خانواده بوده و سابقه مهاجرت از روستا به شهر داشتند. برخي از واحدهاي مورد پژوهش سابقه زندان، وابستگي به مواد مخدر و انجام اعمال خلاف قبلي داشتند. برخي از اكثريت متاهلين علت فرار خود را ازدواج اجباري و مجردها در گيري شديد و كشمكش با والدين را علت اصلي فرار خود ذكر نمودند.
همچنين يافته هاي تحقيق نشان داد 3/46% از واحدهاي مورد پژوهش داراي فوبيا (ترس مرضي)، 3/64% داراي اختلال سايكوتيزم (روانپريشي)، 5/83% داراي اختلال هيپوكندر يازيس (خود بيمار پنداري)، 4/90% داراي اختلال وسواسي جبري، 2/82% داراي افسردگي، 9/84% داراي اضطراب بيمارگونه، 6/68% پرخاشگري، 41% داراي اختلال پارانوييدي و 2/56% داراي مشكل حمايت در روابط متقابل بودند. نتايج مطالعه نشان داد كه بين فرار دختران و زنان با متغيرهايي مثل درگيري و كشمكش با والدين، ازدواج اجباري، بيسوادي يا سطح سواد پايين والدين، بيكاري و نداشتن درآمد والدين و سطح اقتصادي پايين خانواه ارتباط معني دار وجود دارد. همچنين بين ويژگيهاي شخصيتي و عاطفي با فرار ارتباط معني داري بدست آمد.
بحث و نتيجه گيري: خانواده در بروز بزهكاري نوجوان نقش اساسي و حياتي دارد، لذا آموزش به خانواده ها جهت برقراري روابط گرم و صميمي با بچه ها و توجه به خواسته ها و نيازهاي رواني آنها توصيه مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 212
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی