ويتامين D3، بيماري سل، فصل گرم" title="(Q3): sans-serif">D3، بيماري سل، فصل گرم">sans-serif">D3، بيماري سل، فصل گرم(Q3)" />
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تعيين رابطه بين كمبود ويتامين D3 و بيماري سل در بيماران بستري بيمارستان رازي اهواز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری مامایی جندی شاپور اهواز
 
چکیده: 

مقدمه: به نظر مي رسد كمبود ويتامين D3 با تبديل عفونت سلي به بيماري سل در ارتباط باشد. اين مقاله به بررسي ارتباط بين كمبود ويتامين D3 و بيماري سل با كمك سنجش سطح ويتامين D3 در بيماران و گروه كنترل و مقايسه آن دو با هم مي پردازد.
مواد و روش ها: اين تحقيق يك مطالعه مورد شاهدي مي باشد. نمونه گيري به صورت مبتني بر هدف انجام شد. گروه مورد 45 بيمار با تشخيص قطعي سل بر اساس معيارهاي تشخيصي بودند و گروه شاهد 45 فرد سالم (بدون سابقه سل و يا سرفه هاي مزمن) بودند كه از نظر سني و جنسي و فصلي با هم منطبق بودند. دو گروه از نظر سنجش سطح ويتامين D3 به روش آزمايشگاهي راديو ايمونواسي با يكديگر مقايسه شدند و نتايج به دست آمده در سيستم آماري spss 11.1 و با آزمون تي تست و آناليز واريانس تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: در گروه مورد و گروه شاهد به ترتيب ميانگين و انحراف معيار سطح ويتامين
D3 (M=12.25 و SD=8.98) و (M=24.68 و SD=19.22) بود و از 45 بيمار 39 نفر (86.66 درصد) سطح ويتامين D3 زير 20 ng/ml و از 45 نفر گروه شاهد، 26 نفر (57.77 درصد) سطح ويتامين D3 زير 20 ng/ml داشتند. با توجه به اينكه در اهواز از ارديبهشت تا آبان، ماه هاي گرم محسوب مي شوند، 28 مورد (62.22 درصد) در اين دوره زماني از سال مراجعه كرده بودند. ارتباط آماري معني داري بين جنس مرد و سطح ويتامين D3 در گروه مورد و شاهد وجود داشت (p=0). ولي در جنس زن وجود نداشت (p=0.94) و در گروه مورد و شاهد بين سطح ويتامين D3 و فصل ارتباط آماري معني داري وجود داشت همچنين بين سل و سطح ويتامين D3 در فصل تابستان (p=0.007) پاييز (p=0.02) ارتباط معنادار آماري وجود داشت و در فصل زمستان p=(0.08) ارتباط معنادار وجود نداشت.
بحث و نتيجه گيري: در اين مطالعه بين كمبود ويتامين
D3 و بيماري سل و شيوع بيماري سل در فصول گرم سال ارتباط معني داري وجود داشت و شايد بر اين اساس بتوان پيشنهاد كرد كه درمان افراد مبتلا به كمبود ويتامين D3 با ويتامين D ممكن است از بروز بيماري سل جلوگيري كند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

برازپردنجانی، ش.، و ثناگویی زاده، م.، و لطیفی، -.، و رجب زاده، ع.، و موسوی، س.، و علوی، س. (1387). تعیین رابطه بین کمبود ویتامین D3 و بیماری سل در بیماران بستری بیمارستان رازی اهواز. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام, 16(2), 7-15. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=87549Vancouver : کپی

برازپردنجانی شهرام، ثناگویی زاده مرتضی، لطیفی -، رجب زاده علیرضا، موسوی سیداحمد، علوی سیدمحمد. تعیین رابطه بین کمبود ویتامین D3 و بیماری سل در بیماران بستری بیمارستان رازی اهواز. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام. 1387 [cited 2021April20];16(2):7-15. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=87549IEEE : کپی

برازپردنجانی، ش.، ثناگویی زاده، م.، لطیفی، -.، رجب زاده، ع.، موسوی، س.، علوی، س.، 1387. تعیین رابطه بین کمبود ویتامین D3 و بیماری سل در بیماران بستری بیمارستان رازی اهواز. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام, [online] 16(2), pp.7-15. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=87549. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 75 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی