برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه بين نگرش و ميزان مهارت کارشناسان ترويج کشاورزي در بکارگيري فن آوري هاي اطلاعاتي و مديريت دانش

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 
چکیده: 
هدف اين تحقيق بررسي رابطه بين نگرش و ميزان مهارت در بکارگيري فن آوري هاي اطلاعات و مديريت دانش مي باشد. روش تحقيق پيمايشي و از نوع توصيفي - همبستگي مي باشد. جامعه آماري مورد نظر شامل کارشناسان ترويج کشاورزي هشت استان منتخب به تعداد 2214 نفر مي باشد که از اين ميان تعداد 160 نفر به روش نمونه گيري "طبقه اي تصادفي چند مرحله اي" بعنوان نمونه آماري انتخاب شدند. پرسشنامه اي جهت گردآوري داده هاي مورد نظر تنظيم و تدوين شد. روايي محتوايي پرسشنامه با کسب نظرات متخصصان و استادان دانشکده مديريت و نيز گروه ترويج و آموزش کشاورزي دانشگاه تهران مورد بررسي قرار گرفت و اصلاحات لازم صورت گرفت. جهت تعيين پايايي بخش سنجش مولفه هاي مديريت دانش از ضريب اعتبار کرونباخ آلفا استفاده گرديد که مقدار آن 0.81 بدست آمد. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از روشهاي توصيفي ميانگين، فراواني، انحراف معيار، نما و روشهاي آماري استنباطي همچون ضريب همبستگي و ماتريس همبستگي استفاده گرديد. نتايج نشان داد با وجود اين که نگرش 93 درصد جامعه مورد مطالعه نسبت به مديريت دانش در سازمان متوسط و متوسط به بالا بود ولي دامنه مهارت اکثريت کارشناسان ترويج در رابطه با بکارگيري فن آوري اطلاعات و مولفه هاي مديريت دانش از خيلي کم تا کم بود و تنها در مورد يکي از مولفه هاي مديريت دانش يعني مديريت فايل (اطلاعات حرفه اي)، کارشناسان از مهارت متوسط برخوردار بودند. همچنين نتايج تحقيق نشان داد که رابطه مثبت و معني داري بين متغير وابسته نگرش کارشناسان ترويج نسبت به مديريت دانش و ميزان مهارت آنها در بکارگيري فن آوري اطلاعات و مجموع شش مولفه مديريت دانش (کسب دانش، تسهيم دانش، ارزيابي دانش، خلق/ ذخيره و حذف دانش، نشر/ بکارگيري دانش، و مديريت فايل) وجود دارد. به همين ترتيب رابطه مثبت و معني داري بين متغير وابسته نگرش کارشناسان ترويج نسبت مديريت دانش و ميزان مهارت آنها در دو مولفه مديريت فايل و ارزيابي دانش در سطح معني داري پنج درصد مشاهده شد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مختارنیا، م.، و رضوانفر، ا.، و شعبانعلی فمی، ح.، و جعفرنژاد، ا. (1387). بررسی رابطه بین نگرش و میزان مهارت کارشناسان ترویج کشاورزی در بکارگیری فن آوری های اطلاعاتی و مدیریت دانش. علوم کشاورزی ایران, 39-2(1 (ویژه اقتصاد و توسعه کشاورزی)), 215-225. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=85786Vancouver : کپی

مختارنیا محمد، رضوانفر احمد، شعبانعلی فمی حسین، جعفرنژاد احمد. بررسی رابطه بین نگرش و میزان مهارت کارشناسان ترویج کشاورزی در بکارگیری فن آوری های اطلاعاتی و مدیریت دانش. علوم کشاورزی ایران. 1387 [cited 2021December07];39-2(1 (ویژه اقتصاد و توسعه کشاورزی)):215-225. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=85786IEEE : کپی

مختارنیا، م.، رضوانفر، ا.، شعبانعلی فمی، ح.، جعفرنژاد، ا.، 1387. بررسی رابطه بین نگرش و میزان مهارت کارشناسان ترویج کشاورزی در بکارگیری فن آوری های اطلاعاتی و مدیریت دانش. علوم کشاورزی ایران, [online] 39-2(1 (ویژه اقتصاد و توسعه کشاورزی)), pp.215-225. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=85786. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 96 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی