برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي رفتار اطلاع يابي توت فرنگي کاران استان کردستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 

يکي از مشکلات اساسي در توليد محصولات فسادپذيري چون توت فرنگي که بايد با دقت توليد و با سرعت به بازار عرضه شود عدم اطلاع کافي مولدان از مراحل توليد و بازاريابي و بازار رساني است. اگر چه اين کار مثل غالب امور ديگر به صورت سنتي انجام مي شود ولي موجب ضرر و زيان توليد کنندگان در سطح وسيعي مي گردد. لذا اين تحقيق با هدف "بررسي رفتار اطلاع يابي توت فرنگي کاران در استان کردستان" که عمده ترين مکان توليد توت فرنگي در کشور است انجام شد. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه استفاده شد که حاوي پرسشهايي ساختارمند و نيمه ساختارمند بودند. روايي اين پرسشنامه بر اساس نظرات اصلاحي اعضاي کميته تحقيق تامين و براي بررسي پايايي وسيله تحقيق از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شد که براي اين منظور، تعداد 25 پرسشنامه در مرحله آزمايشي مقدماتي (Pilot test) توسط توت فرنگي کاران منتخب تکميل گرديد که در نتيجه ضريب پايايي پرسشنامه  a=0.77به دست آمد. قابل ذکر است که براي احتراز از خطاي پيش آزمون و پرسشنامه از اين توت فرنگي کاران در مرحله ميداني استفاده نگرديد. جامعه آماري تحقيق شامل 11000 نفر از توت فرنگي کاران استان کردستان در سه شهرستان سنندج، سرو آباد و کامياران بوده که عمده ترين توليد توت فرنگي در استان را بر عهده دارند. با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه بندي متناسب، تعداد 180 نفر از بين توت فرنگي کاران سه شهرستان نامبرده به طور تصادفي انتخاب شدند. نتايج تحليلي تحقيق نشان داد که رابطه معني داري بين متغير وابسته، "رفتار اطلاع يابي توت فرنگي کاران"، با متغيرهاي تعداد افراد خانوار، سطح زير کشت، ميزان درآمد، فاصله مزرعه تا بازار فروش، دسترسي به منابع توليدي و ميزان نياز به کسب اطلاعات وجود دارد. در تحليل رگرسيوني متغيرهاي پيش بيني کننده رفتار اطلاع يابي توت فرنگي کاران، در چهار گام وارد شدند که اين متغيرها سطح زير کشت، نياز به اطلاعات، فاصله بازار تا محل فروش و تعداد افراد خانوار بودند و در مجموع حدود 44.4 درصد از واريانس متغير وابسته يعني رفتار اطلاع يابي را تبيين کردند. نتايج حاصل از مقايسه ميانگين ها با استفاده از آزمون F حاکي از آن بود که بين رفتار اطلاع يابي در سه شهرستان مورد مطالعه تفاوت معني داري وجود دارد به نحويکه توت فرنگي کاران شهرستان سنندج از رفتار اطلاع يابي بهتري برخوردار بوده اند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 196
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی