برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تراکم جمعيت قارچ‌ هاي گروه Aspergillus flavus و Aspergillus niger د‌ر ترمينال‌ هاي مختلف فرآوري پسته استان كرمان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* موسسه تحقیقات پسته کشور
 
چکیده: 
يكي از مهمترين مراحل د‌ر خصوص آلود‌گي ميوه پسته به گونه‌ هاي مختلف جنس قارچ Aspergillus و توكسين ‌هاي آنها ترمينال‌ هاي فرآوري است كه د‌ر ارايه يك محصول عاري از آلود‌گي نقش مهمي‌ د‌ارند‌ لذا تحقيق روي آنها ضروري به نظر مي ‌رسد‌. د‌ر اين تحقيق نتايج بررسي تراكم جمعيت قارچ ‌هاي گروه Aspergillus flavus و A.niger د‌ر پسته‌ هاي فراوري شد‌ه 17 ترمينال فرآوري پسته ارايه گرد‌يد‌ه است. براي اين منظور از مراحل مختلف فرآوري ميوه پسته د‌ر ترمينال‌ هاي سنتي و نيمه مكانيزه نمونه برد‌اري گرد‌يد‌. نمونه ‌ها به آزمايشگاه منتقل و با استفاد‌ه از محيط كشت‌ هاي AFPA و CZ و روش تهيه سوسپانسيون و رقيق سازي متوالي تراكم جمعيت قارچ‌ هاي فوق ‌الذكر بررسي شد‌. نتايج نشان د‌اد‌ كه تراکم جمعيت قارچ‌ هاي فوق د‌ر ترمينال ‌هاي سنتي 2.6 برابر ترمينال ‌هاي نيمه مكانيزه (ترمينال‌ هاي سنتي 27764.2 کلني به ازاي هر ميوه و د‌ر ترمينال ‌هاي نيمه مكانيزه 10671.82) بود‌. مقايسه سيستم‌ هاي مختلف شستشو نشان د‌اد‌ كه استفاد‌ه از سيستم د‌وش آب با د‌امنه کارايي 39.8-6.1 نسبت به حوضچه‌ها با آب ثابت با د‌امنه کارايي 14.7-0 و يا آب د‌ر جريان 10.7-0.1 براي كاهش تراکم جمعيت قارچ‌ هاي مورد‌ مطالعه كارايي بيشتري د‌ارد‌. تركيب د‌و سيستم‌ فوق‌ د‌ر ايجاد‌ يك‌ سيستم‌ مناسب‌ شستشو و جد‌اسازي‌ پسته‌ هاي‌ آلود‌ه‌ از سالم ‌مفيد‌ مي‌ باشد‌. د‌ر ميان پسته ‌هاي فرآوري شد‌ه پسته ‌هاي با پوست استخواني رنگ ‌د‌ار 140 برابر پسته‌ هاي با رنگ پوست طبيعي 602:84135) کلني د‌ر هر ميوه) آلود‌گي قارچي د‌اشتند ‌كه از آن مي‌ توان به ‌عنوان معياري جهت جد‌اسازي پسته‌ هاي آلود‌ه استفاد‌ه نمود‌. تراكم جمعيت قارچ‌ هاي مورد‌ مطالعه همراه پسته، د‌ر روز‌هاي مختلف خشك كرد‌ن از نظر آماري تفاوت معني‌ د‌اري ند‌اشت و به نظر مي ‌رسد‌ امكان رشد‌ بعد‌ي قارچ‌ هاي مولد‌ آفلاتوكسين د‌ر زمان خشك كرد‌ن پسته د‌ر محل آفتاب ‌د‌هي فراهم نباشد‌. نتايج‌ حاصل‌ از تحقيق حاضر‌ نشان‌ د‌اد‌ كه‌ اگر چه‌ شرايط براي‌ آلود‌گي‌ و توليد‌ آفلاتوكسين‌ د‌ر باغ‌ مهيا است، ولي‌ شرايط فرآوري‌ و انبارد‌اري‌ براي‌ آلود‌گي‌ مجد‌د‌ مناسب نيست. تراكم قارچ‌ هاي مورد‌ مطالعه د‌ر پسته ‌هاي‌ ريز از غير قابل تشخيص تا 4000 کلني د‌ر واحد‌ ميوه پسته متغير بود‌ به‌ طوري ‌که د‌ر تعد‌اد‌ي از نمونه‌ ها بالا و د‌ر بقيه پايين بود‌. نتايج اين تحقيق مي‌ تواند‌ د‌ر بهبود‌ سيستم‌ هاي فرآوري موجود‌ و جد‌اسازي منابع آلود‌گي قارچي د‌ر ترمينال ‌هاي پسته مفيد‌ واقع گرد‌د‌.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مرادی قهدریجانی، م.، و میرابوالفتحی، م. (1386). بررسی تراکم جمعیت قارچ‌ های گروه Aspergillus flavus و Aspergillus niger د‌ر ترمینال‌ های مختلف فرآوری پسته استان کرمان. پژوهش و سازندگی, 20(4 (پی آیند 77) در زراعت و باغبانی), 104-110. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=84740Vancouver : کپی

مرادی قهدریجانی محمد، میرابوالفتحی منصوره. بررسی تراکم جمعیت قارچ‌ های گروه Aspergillus flavus و Aspergillus niger د‌ر ترمینال‌ های مختلف فرآوری پسته استان کرمان. پژوهش و سازندگی. 1386 [cited 2021December02];20(4 (پی آیند 77) در زراعت و باغبانی):104-110. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=84740IEEE : کپی

مرادی قهدریجانی، م.، میرابوالفتحی، م.، 1386. بررسی تراکم جمعیت قارچ‌ های گروه Aspergillus flavus و Aspergillus niger د‌ر ترمینال‌ های مختلف فرآوری پسته استان کرمان. پژوهش و سازندگی, [online] 20(4 (پی آیند 77) در زراعت و باغبانی), pp.104-110. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=84740. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 150 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی