4 SID.ir | تاثير عصاره گشنيز بر ميزان دفع سرب در کودکان 3 تا 7 ساله
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

تاثير عصاره گشنيز بر ميزان دفع سرب در کودکان 3 تا 7 ساله

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* نیشابور، خیابان امام خمینی 27، دانشکده پرستاری نیشابور
 
چکیده: 

زمينه و هدف: مسموميت با سرب، شايعترين مسموميت شغلي است که ممكن است بر خانواده کارگران در معرض سرب، بويژه فرزندان آنها اثر بگذارد. مهمترين اثر غير قابل برگشت سرب، بر روي سيستم عصبي در حال رشد و تکامل آنها مي باشد. عوارض بسيار شديد و گران بودن داروهاي پايين آورنده سرب خون، ممکن است باعث عدم تکميل دوره درمان در بيماران گردد. مطالعه حاضر با هدف تعيين تاثير عصاره گشنيز بر ميزان دفع سرب در کودکان 3 تا 7 ساله انجام شد.
روش تحقيق: در اين کارآزمايي باليني شاهددار تصادفي شده، 32 کودک 3 تا 7 ساله كه والدين آنها در محل كار خود در معرض سرب بودند، به طور تصادفي در دو گروه قرار گرفتند. گروه درمان، عصاره گشنيز و گروه شاهد، دارونما را به مدت چهارده روز دريافت كردند. غلظت سرب خون و ادرار 24 ساعته در ابتداي مطالعه و چهارده روز بعد از آن اندازه گيري شد. جهت جمع آوري اطلاعات نيز پرسشنامه هايي طراحي و استفاده گرديد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS و آزمونهاي تي مستقل و تي زوجي در سطح معني داري P£0.05 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: ميانگين سني و وزني 32 كودك مورد مطالعه به ترتيب
1.46±4.9 سال و 4.74±17.32 کيلوگرم بود. 59.4% کودکان پسر بودند. طول مدت مواجهه والدين کودکان مورد مطالعه با سرب، به طور متوسط 5.63±9.14 سال بود. ميانگين غلظت سرب خون کودکان در ابتداي مطالعه 163.81±57.?? mg/L، ميانگين غلظت سرب ادرار 97±48.12 µg/L و ميانگين کليرانس سرب نيز  0.012±0.009 L/dayبود. در ابتداي مطالعه بين دو گروه آزمون و شاهد، از نظر غلظت سرب خون (P=0.87)، غلظت سرب ادرار (P=0.73) و کليرانس سرب (P+0.96) تفاوت آماري معني داري وجود نداشت. بعد از گذشت دو هفته مصرف عصاره يا دارونما، ميزان سرب خون کودکان گروه عصاره به طور معني داري کاهش پيدا کرد (P=0.006)، مقدار سرب ادرار (P=0.038) و کليرانس سرب نيز به طور معني داري افزايش يافت (P=0.019) ولي مشابه همين تغييرات معني دار در گروه دارونما نيز مشاهده شد (به ترتيب P=0.034، P=0.021 و P=0.009). اختلاف آماري معني داري بين غلظت سرب خون (P=0.93)، غلظت سرب ادرار (P=0.93) و کليرانس کليوي سرب (P=0.77) در انتهاي مطالعه بين دو گروه وجود نداشت.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج اين تحقيق احتمالا نمي توان گشنيز را در مورد دفع سرب موثر دانست. افزايش دفع كليوي سرب در هر دو گروه كودكان مورد مطالعه ممكن است ناشي از عوامل ديگري همچون بهبود و ارتقاي رژيم غذايي به دنبال آموزشهاي ضروري ابتداي مطالعه باشد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 215
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی