برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارزشيابي سيستم ارزشيابي عملکرد معلمان تربيت بدني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه گیلان
 
چکیده: 

هدف از تحقيق حاضر، ارزشيابي سيستم ارزشيابي عملکرد معلمان تربيت بدني به منظور رفع برخي از نواقص اين سيستم است. بدين منظور با استفاده از نمونه گيري خوشه اي تصادفي 310 معلم تربيت بدني به عنوان نمونه آماري تحقيق انتخاب و برگه هاي ارزشيابي عملکرد آنها بررسي شد. براي بررسي اعتبار عوامل ارزشيابي، خطاي ارزشيابي، ارتباط دروني بين عوامل ارزشيابي و مقايسه تفاوت بين معلمان زن و مرد، به ترتيب از آزمون هاي آلفا کرونباخ، کلموگروف اسميرنوف، همبستگي پيرسون و U مان ويتني استفاده شد (در سطح معناداري .(P£0.05 يافته هاي تحقيق نشان داد، اعتبار عوامل ارزشيابي معلمان تربيت بدني در دو عامل اصلي (عوامل عملکردي و عوامل فرايندي) برابر 0.16 است، که خيلي ضعيف است. بررسي توزيع نمره ها در ارزشيابي عملکرد معلمان نشان داد که ارزياب ها دچار خطاي نرمش و ارفاق شدند. همبستگي بين عوامل عملکردي و فرايندي معلمان معنادار بود (P=0.41). با وجود معنادار بودن همبستگي بين عوامل، اين مقدار همبستگي براي حذف يکي از عوامل کافي نبود. همبستگي بين عوامل عملکردي و فرايندي با نمره نهايي ارزشيابي عملکرد معلمان تربيت بدني به ترتيب 0.56،0.85  به دست آمد که معنادار بود (P=0.000). اين موضوع نشان مي دهد که هر يک از عوامل ارزشيابي به درستي معلمان را مورد ارزشيابي قرار مي دهند. همبستگي بين نمره هاي ارزشيابي معلمان تربيت بدني با ميزان تشويق و اصلاح به ترتيب 0.036، 0.028 به دست آمد که معنادار نبود، بدين معني که معلمان تربيت بدني نسبت به نمره هايي که دريافت کردند، مورد تشويق و اصلاح قرار نگرفتند. تفاوت معناداري بين نمره هاي ارزشيابي عملکرد معلمان تربيت بدني مرد و زن وجود نداشت. همچنين معلمان تقريبا به يک اندازه مورد تشويق و اصلاح قرار گرفتند. تفاوت بين نمره ارزشيابي عملکرد معلمان تربيت بدني دوره راهنمايي و متوسطه معنادار بود، بدين صورت که معلمان دوره راهنمايي نمره بهتري دريافت کرده بودند، ولي تفاوت معناداري بين اين دو گروه از معلمان در عوامل تشويق و اصلاح مشاهده نشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 313
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی